Danh sách kết quả kiểm tra hồ sơ thanh lý ký quỹ ngày 07/10/2019

STT

Họ và tên

Ngày tháng năm sinh

Kết quả kiểm tra hồ sơ

1

Đoàn Trung Kiên

26/09/1983

Hồ sơ đủ

2

Nguyễn Nam Hiệp

30/04/1985

Hồ sơ đủ

3

Nguyễn Văn Luyện

01/09/1986

Hồ sơ đủ

4

Vũ Văn Xướng

08/07/1991

Hồ sơ đủ

5

Lê Quang Tốt

17/08/1985

Hồ sơ đủ

6

Nguyễn Văn Công

23/01/1989

Hồ sơ đủ

7

Phan Trung Sang

20/10/1987

Hồ sơ đủ

8

Nguyễn Đình Đức

16/08/1984

Hồ sơ đủ

9

Ngô Trí Lực

19/07/1986

Hồ sơ đủ

10

Nguyễn Văn Thắng

02/03/1987

Hồ sơ đủ

11

Nguyễn Văn Tiến

03/11/1989

Hồ sơ đủ

12

Trần Văn Nghiệp

04/05/1990

Hồ sơ đủ

13

Quách Văn Chức

30/03/1993

Hồ sơ đủ

14

Phạm Văn Phong

01/08/1987

Hồ sơ đủ

15

Hoàng Văn Đông

02/04/1991

Hồ sơ đủ

16

Lê Thái Hòa

28/11/1989

Hồ sơ đủ

17

Nguyễn Văn Hiền

02/11/1990

Hồ sơ đủ

18

Hoàng Đình Thảo

25/10/1980

Hồ sơ đủ

19

Vũ Văn Dũng

21/08/1985

Hồ sơ đủ

20

Lê Như Hòa

01/08/1972

Hồ sơ đủ

21

Nguyễn Thị Dung

08/09/1989

Hồ sơ đủ

22

Nguyễn Hoài Thương

22/10/1987

Hồ sơ đủ

23

Lê Văn Nam

01/01/1985

Đơn sai mẫu

24

Nguyễn Bá Tuấn

07/07/1991

Hồ sơ đủ

25

Đào Duy Chuyển

20/11/1986

Hồ sơ đủ

26

Trần Thanh Thủy

18/10/1983

Thiếu photo công chứng 2 mặt thẻ F6

27

Lê Văn Hiến

15/01/1987

Hồ sơ đủ

28

Trần Trí Tùng

15/09/1995

Hồ sơ đủ

29

Lưu Thị Hạnh

26/03/1983

Hồ sơ đủ

30

Trần Phong Phú

10/04/1988

Hồ sơ đủ

31

Nguyễn Văn Thông

10/10/1980

Hồ sơ đủ

32

Bùi Văn Lập

10/08/1988

Thiếu Giấy xác nhận kế hoạch về nước (nếu có); Yêu cầu viết bản tường trình nộp đơn muộn

33

Hoàng Đức Hà

05/05/1990

Hồ sơ đủ

34

Nguyễn Văn Long

25/10/1988

Hồ sơ đủ

35

Đào Xuân Điện

10/11/1989

Yêu cầu nộp Bản tường trình nộp đơn muộn

36

Sử Văn Kiên

20/01/1982

Hồ sơ đủ

37

Đoạn Đình An

09/04/1984

Thiếu Hợp đồng đưa người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc; Yêu cầu viết bản tường trình nộp đơn muộn

38

Nguyễn Văn Du

05/06/1989

Hồ sơ đủ

39

Dương Thanh Linh

06/08/1990

Yêu cầu photo lại Hộ chiếu (rõ các dấu xuất nhập cảnh)

40

Nguyễn Văn Đang

05/08/1980

Hồ sơ đủ

41

Trần Mạnh Linh

28/02/1988

Yêu cầu nộp Bản tường trình nộp đơn muộn

42

Nguyễn Xuân Nghiêm

20/05/1990

Hồ sơ đủ

43

Nguyễn Đức Giang

16/12/1993

Hồ sơ đủ

44

Lê Thị Hiền

15/05/1984

Hồ sơ đủ

45

Ngô Xuân Tùng

15/01/1984

Hồ sơ đủ

46

Nguyễn Minh Phương

28/12/1989

Hồ sơ đủ

47

Phan Văn Sơn

04/06/1989

Hồ sơ đủ

48

Vũ Công Võ

25/06/1987

Hồ sơ đủ

49

Lê Văn Minh

23/04/1990

Hồ sơ đủ

50

Phan Văn Hải

15/09/1982

Hồ sơ đủ

51

Nguyễn Đức Anh

12/03/1989

Yêu cầu nộp Bản tường trình nộp đơn muộn

52

Lê Viết Tùng

15/08/1988

Hồ sơ đủ

53

Nguyễn Thị Ngoan

01/02/1994

Yêu cầu nộp Bản tường trình nộp đơn muộn

54

Nguyễn Phục Chinh

12/03/1984

Hồ sơ đủ

55

Nguyễn Đình Định

05/10/1991

Hồ sơ đủ

56

Trần Phạm Tuân

22/06/1992

Hồ sơ đủ

57

Lê Đình Tuyền

17/07/1987

Hồ sơ đủ

58

Phạm Hồng Sơn

04/05/1989

Hồ sơ đủ

59

Phan Văn Phong

03/10/1985

Hồ sơ đủ

60

Nguyễn Văn Phùng

31/03/1979

Hồ sơ đủ

61

Nguyễn Tiến Đạo

08/09/1991

Thiếu Hợp đồng đưa người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc

62

Nguyễn Hữu Cương

04/02/1990

Hồ sơ đủ

63

Phan Quốc Toàn

02/02/1983

Hồ sơ đủ

64

Đào Khả Thức

20/10/1991

Hồ sơ đủ

65

Nguyễn Phi Hùng

04/08/1986

Hồ sơ đủ

66

Lại Văn Vương

17/04/1986

Hồ sơ đủ

67

Đỗ Văn Bằng

26/06/1989

Hồ sơ đủ

68

Đinh Văn Trung

29/01/1983

Hồ sơ đủ

69

Uông Thị Hà

25/09/1992

Hồ sơ đủ

70

Trần Trung Kiên

17/02/1983

Hồ sơ đủ

71

Ngô Thị Thu Hương

26/03/1986

Hồ sơ đủ

72

Phan Minh Nhựt

12/09/1987

Hồ sơ đủ

73

Lê Văn Đức

06/05/1984

Hồ sơ đủ

74

Dương Văn Cường

26/05/1986

Hồ sơ đủ

75

Phùng Văn Đông

03/01/1989

Hồ sơ đủ

76

Nguyễn Hoàng Lư

15/08/1989

Hồ sơ đủ

77

Lê Văn Nguyên

06/09/1988

Hồ sơ đủ

78

Nguyễn Văn Thủy

08/04/1992

Hồ sơ đủ

79

Lê Hữu Tuyến

25/12/1990

Hồ sơ đủ

80

Lê Ngọc Tuấn

01/03/1985

Hồ sơ đủ

81

Nguyễn Bá Luân

26/06/1986

Hồ sơ đủ

82

Mạc Hồng Ba

22/03/1983

Hồ sơ đủ

83

Đồng Trung Phong

10/12/1987

Hồ sơ đủ

84

Nguyễn Thị Ngọc Lan

20/12/1983

Hồ sơ đủ

85

Ma Ngọc Đạo

02/11/1978

Hồ sơ đủ

86

Bạch Thanh Toàn

14/07/1980

Hồ sơ đủ

87

Đặng Quốc Tuấn

05/04/1993

Hồ sơ đủ

88

Đỗ Tấn Đạt

16/05/1987

Hồ sơ đủ

89

Cao Văn Cảnh

02/01/1983

Hồ sơ đủ

90

Lương Văn Hào

14/08/1985

Hồ sơ đủ

91

Nguyễn Chí Linh

30/09/1978

Hồ sơ đủ

92

Phạm Văn Hòa

08/05/1986

Hồ sơ đủ

93

Trần Quang Chiến

16/11/1984

Hồ sơ đủ

94

Phan Văn Trình

29/08/1987

Hồ sơ đủ

95

Huỳnh Nhựt Trường

18/08/1993

Hồ sơ đủ

96

Trần Văn Đạt

06/06/1990

Hồ sơ đủ

97

Nguyễn Đình Quyền

20/09/1985

Hồ sơ đủ

98

Nguyễn Thị Ánh Nguyệt

12/10/1988

Thiếu photo công chứng sao y bản chính cả quyển Hộ chiếu; Thiếu Giấy xác nhận kế hoạch về nước (nếu có); Sai mẫu đơn

99

Phan Văn Tài

25/05/1993

Hồ sơ đủ

100

Nguyễn Văn Chương

28/09/1988

Hồ sơ đủ

101

Lê Mạnh Giang

20/09/1987

Hồ sơ đủ

102

Nguyễn Văn Hoàng

10/08/1989

Hồ sơ đủ

103

Đặng Thanh Hải

01/09/1982

Hồ sơ đủ

104

Mai Viết Hưng

06/03/1986

Hồ sơ đủ

105

Nguyễn KHắc Hiển

07/02/1988

Hồ sơ đủ

106

Nguyễn Văn Thuật

03/12/1984

Hồ sơ đủ

107

Lê Văn Linh

08/07/1987

Hồ sơ đủ

108

Phùng Văn Khương

24/07/1984

Hồ sơ đủ

109

Ngô Thanh Tâm

15/07/1986

Thiếu photo công chứng 2 mặt thẻ F6

110

Phạm Văn Tùng

12/10/1989

Hồ sơ đủ

111

Phạm Văn Hòa

19/10/1992

Hồ sơ đủ

112

Nguyễn Đồng Hải

05/06/1987

Hồ sơ đủ

113

Vũ Văn Châu

15/06/1986

Hồ sơ đủ

114

Huỳnh Chí Thành

05/04/1989

Thiếu Hợp đồng đưa người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc

115

Nguyễn Hà Bắc

06/02/1986

Hồ sơ đủ

116

Lê Thị Trang

13/12/1992

Hồ sơ đủ

117

Nguyễn Văn Đức

15/09/1990

Hồ sơ đủ

118

Lê Lợi

09/05/1987

Hồ sơ đủ

119

Lương Như Hiên

11/04/1987

Hồ sơ đủ

120

Cao Thanh Trung

20/09/1979

Hồ sơ đủ

121

Nguyễn Trung Đức

06/03/1997

Hồ sơ đủ

122

Nguyễn Viết Khải

08/02/1997

Hồ sơ đủ

123

Nguyễn thị Yến

08/06/1994

Thiếu Hợp đồng đưa người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc

Tin khác
TRUNG TÂM LAO ĐỘNG NGOÀI NƯỚC
Số 1 - Trịnh Hoài Đức - Đống Đa - Hà Nội
Điện thoại:024 7303 0199 / Fax: 024.37346097 / Email: colab@colab.gov.vn

Văn phòng đại diện tại Hàn Quốc:
VĂN PHÒNG QUẢN LÝ LAO ĐỘNG VIỆT NAM THEO CHƯƠNG TRÌNH EPS
Địa chỉ: Số 50, Chungcheong-ro, Seodaemun-gu, Seoul, Korea
Số điện thoại: 02-393-6868 / Số fax: 02-393-6888

Bản quyền thuộc về Trung tâm Lao động ngoài nước