Danh sách lao động đã tất toán tài khoản ký quỹ

TRUNG TÂM LAO ĐỘNG NGOÀI NƯỚCDANH SÁCH NGƯỜI LAO ĐỘNG ĐỀ NGHỊ TẤT TOÁN TÀI KHOẢN KÝ QUỸ

(Kèm theo công văn số 856/TTLĐNN-TCKT ngày 23/ 11 /2022)

STT

Họ và tên

Ngày tháng
năm sinh

Hộ khẩu thường trú

Chi nhánh/PGD NHCSXH
nơi người lao động ký quỹ

Số tiền ký quỹ
(đồng)

1

Nguyễn Văn Lượng

07/10/1994

Lý Nhân, Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc

PGD NHCSXH quận Đống Đa, Hà Nội

100.000.000

2

Trần Thế Anh

13/09/2001

Trị Quận, Phù Ninh, Phú Thọ

PGD NHCSXH huyện Phù Ninh, Phú Thọ

100.000.000

3

Nguyễn Văn Dũng

08/01/1992

Khâm Đức, Phước Sơn, Quảng Nam

PGD NHCSXH huyện Phước Sơn, Quảng Nam

100.000.000

4

Dương Mạnh Quang

13/06/2000

Tam Thanh, Vụ Bản, Nam Định

PGD NHCSXH huyện Vụ Bản, Nam Định

100.000.000

5

Trần Đình Sơn

01/11/1999

Văn Luông, Tân Sơn, Phú Thọ

PGD NHCSXH huyện Tân Sơn, Phú Thọ

100.000.000

6

Nguyễn Hoàng Luật

05/10/1981

Hòa Hiệp Trung, Đông Hòa, Phú Yên

PGD NHCSXH quận Đống Đa, Hà Nội

100.000.000

7

Nguyễn Văn Dùm

20/05/1985

Trung Thạnh, Cờ Đỏ, Cần Thơ

PGD NHCSXH quận Đống Đa, Hà Nội

100.000.000

8

Nguyễn Chí Hiếu

28/03/1987

Liên Trung, Đan Phượng, Hà Nội

PGD NHCSXH quận Đống Đa, Hà Nội

100.000.000

9

Lê Thị Mai

02/01/1990

Đông Khê, Đông Sơn, Thanh Hóa

PGD NHCSXH quận Đống Đa, Hà Nội

100.000.000

10

Nguyễn Quang Hòa

01/07/1984

Cẩm Nhượng, Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh

PGD NHCSXH quận Đống Đa, Hà Nội

100.000.000

11

Nguyễn Văn Đức

03/12/1989

Nghi Ân, TP Vinh, Nghệ An

PGD NHCSXH huyện Anh Sơn, Nghệ An

100.000.000

Tin khác