GIỚI THIỆU VỀ TRUNG TÂM LAO ĐỘNG NGOÀI NƯỚC
    

    Trung tâm Lao động ngoài nước là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, có chức năng tuyển chọn, đào tạo và đưa người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc theo Luật cấp phép việc làm cho người lao động nước ngoài của Hàn Quốc (gọi tắt là chương trình EPS); thực tập sinh đi thực tập kỹ thuật và lao động ngành xây dựng, đóng tàu đi làm việc tại Nhật Bản theo Thỏa thuận giữa Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội và Tổ chức phát triển nhân lực Quốc tế Nhật Bản (gọi tắt là IM Japan) và đưa lao động Việt Nam sang học tập và làm việc trong ngành điều dưỡng, chăm sóc người già tại Cộng hòa Liên bang Đức.

 

    Ngày 11/4/2008, Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành Quyết định số 531/QĐ-BLĐTBXH về việc quy định chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Lao động ngoài nước.

* Nội dung Quyết định số 531/QĐ-BLĐTBXH ngày 11/4/2008


BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 531/QĐ-BLĐTBXH

Hà Nội, ngày  11 tháng 4 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ

và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Lao động ngoài nước

BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25/12/2001;

Căn cứ Nghị định số 186/2007/NĐ –CP ngày 25/12/2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Trung tâm Lao động ngoài nước là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, có chức năng tuyển chọn, đào tạo và đưa người lao động đi làm việc và tu nghiệp ở nước ngoài theo Hợp đồng.

            Trung tâm Lao động ngoài nước có tên giao dịch quốc tế là Overseas Worker Center, viết tắt là OWC.

Điều 2. Trung tâm Lao động ngoài nước có nhiệm vụ sau:

1.      Xây dựng, trình Bộ chương trình, kế hoạch đưa lao động Việt Nam đi làm việc ở Hàn Quốc, Nhật Bản theo các thỏa thuận giữa Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ký với Hàn Quốc, Nhật Bản; tổ chức triển khai sau khi được phê duyệt.

2.      Đào tạo, bồi dưỡng kiến thức cần thiết, kiểm tra và cấp chứng chỉ cho người lao động trước khi đi làm việc ở nước ngoài theo quy định;

3.      Quản lý lao động, phối hợp với cơ quan đại diện ngoại giao, lãnh sự Việt Nam và Ban Quản lý lao động Việt Nam ở nước ngoài để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, giải quyết các vấn đề phát sinh đối với người lao động Việt Nam trong thời gian làm việc ở nước ngoài;

4.      Tổ chức các hoạt động dịch vụ phù hợp với lĩnh vực chuyên môn, khả năng của đơn vị theo đúng quy định của pháp luật;

5.      Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo định kỳ, đột xuất theo quy định;

6.      Thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu khoa học, tham gia đào tạo bồi dưỡng cán bộ, viên chức theo phân công của Bộ;

7.      Quản lý cán bộ, viên chức; thu, chi, quản lý tài chính, tài sản, cơ sở vật chất theo quy định của pháp luật;

8.      Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng và phân công của Bộ.

Điều 3. Cơ cấu tổ chức của Trung tâm Lao động ngoài nước

1.      Trung tâm Lao động ngoài nước có Giám đốc và các Phó Giám đốc

2.      Các phòng chức năng gồm:

-         Phòng Tuyển chọn Lao động;

-         Phòng Đào tạo;

-         Phòng Tài chính – Kế toán;

-         Phòng Tổ chức – Hành chính;

-         Văn phòng quản lý lao động ở nước ngoài.

Điều 4. Giám đốc Trung tâm Lao động ngoài nước có trách nhiệm ban hành và tổ chức thực hiện quy chế làm việc của Trung tâm; quy định chức năng, nhiệm vụ của các phòng; quản lý, phân công, sắp sếp cán bộ, viên chức và người lao động hợp lý để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Điều 5. Trung tâm Lao động ngoài nước là đơn vị sự nghiệp, tự đảm bảo chi phí hoạt động, có con dấu và tài khoản riêng theo quy định.

Trụ sở của Trung tâm tại Hà Nội.

Điều 6. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, bãi bỏ các quy định của Bộ trước đây trái với quyết định này.

Điều 7. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch – Tài chính, Giám đốc Trung tâm Lao động ngoài nước, Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.    

 

Nơi nhận:
- Như điều 7;
- Lưu VT, Vụ TCCB.


BỘ TRƯỞNG

Nguyễn Thị Kim Ngân

(Đã ký)