Danh sách người lao động đề nghị tất toán tài khoản ký quỹ

TRUNG TÂM LAO ĐỘNG NGOÀI NƯỚC


DANH SÁCH NGƯỜI LAO ĐỘNG ĐỀ NGHỊ TẤT TOÁN TÀI KHOẢN KÝ QUỸ

(Kèm theo công văn số 153 /TTLĐNN,TCKT ngày 01 / 03 / 2024 )STT

Họ và tên

Ngày tháng
năm sinh

Hộ khẩu thường trú

Chi nhánh/PGD NHCSXH
nơi người lao động ký quỹ

Số tiền ký quỹ
(đồng)

1

Nguyễn Văn Huấn

18/08/1985

Trung Sơn, Việt Yên, Bắc Giang

PGD NHCSXH huyện Việt Yên, Bắc Giang

100.000.000

2

Nguyễn Văn Nam

27/12/1982

Phường Quan Triều, TP Thái Nguyên, Thái Nguyên

Chi nhánh NHCSXH tỉnh Thái Nguyên

100.000.000

3

Phạm Khắc Tiệp

22/06/1988

Hoa Lộc, Hậu Lộc, Thanh Hóa

PGD NHCSXH quận Đống Đa, Hà Nội

100.000.000

4

Tạ Thị Xuân

24/01/1985

Đỗ Động, Thanh Oai, Hà Nội

PGD NHCSXH quận Đống Đa, Hà Nội

100.000.000
Người lập biểu

Phòng Tài chính - Kế Toán

Giám đốc