Việc thực hiện chi trả các khoản tiền bảo hiểm cho người lao động EPS chưa nhận được triển khai thường xuyên, chi tiết xem tại mục Hướng dẫn nhận tiền bảo hiểm
- HỒ SƠ ĐĂNG KÝ THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH HAND IN HAND
1) Biểu mẫu, tờ khai cho lao động EPS tại Hàn Quốc
2) Link: Khai báo online dành cho lao động EPS mới nhập cảnh
3) Link: Khai báo Online dành cho lao động EPS hết hợp đồng về nước
- Hồ sơ xin cấp visa năm 2023
- MẪU HỒ SƠ ĐĂNG KÝ ĐI LÀM VIỆC TẠI HÀN QUỐC DÀNH CHO LAO ĐỘNG CBT NĂM 2023
- TÀI LIỆU BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC CẦN THIẾT CHƯƠNG TRÌNH EPS
HỒ SƠ CHƯƠNG TRÌNH THỰC TẬP SINH HỘ LÝ NHẬT BẢN
- HỒ SƠ ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN CHƯƠNG TRÌNH EPS NĂM 2022
- HỒ SƠ CHƯƠNG TRÌNH THỰC TẬP SINH HỘ LÝ NHẬT BẢN
- MẪU HỒ SƠ ĐĂNG KÝ THAM GIA ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC
- HỒ SƠ TUYỂN CHỌN ỨNG VIÊN NỮ IM JAPAN
- HỒ SƠ TUYỂN CHỌN ỨNG VIÊN NAM IM JAPAN
- MẪU HỒ SƠ ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN CHƯƠNG TRÌNH ĐI LÀM VIỆC TẠI ĐÀI LOAN FULL
- MẪU ĐƠN ĐĂNG KÝ GIA HẠN HỒ SƠ
- Mẫu tiếp nhận đăng ký (dành cho Sở LĐTBXH các địa phương)
- DANH SÁCH CÁC HUYỆN NGHÈO, CÁC XÃ ĐẶC BIỆT KHÓ KHĂN VÀ ĐƠN ĐỀ NGHỊ HỖ TRỢ
- MẪU HỒ SƠ ĐĂNG KÝ THAM GIA TUYỂN CHỌN NGƯỜI LAO ĐỘNG ĐI HỌC TẬP VÀ LÀM VIỆC TRONG NGÀNH ĐIỀU DƯỠNG TẠI CỘNG HÒA LIÊN BANG ĐỨC
- MẪU DANH SÁCH NLĐ NỘP HỒ SƠ ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN VÀ HỒ SƠ NĂNG LỰC (DÀNH CHO SỞ LĐTBXH TỔNG HỢP)
- BẢN KÊ KHAI THÔNG TIN NGƯỜI LAO ĐỘNG KHI TIẾP NHẬN ĐĂNG KÝ DỰ THI (Dành cho các Sở LĐTBXH)

1
Tin khác