Việc thực hiện chi trả các khoản tiền bảo hiểm cho người lao động EPS chưa nhận được triển khai thường xuyên, chi tiết xem tại mục Hướng dẫn nhận tiền bảo hiểm
  • 1. Họ và tên(Viết hoa không dấu)


  • 2. Số báo danh(16 ký tự)
  • 3. Số CMND
  • 4. Hộ chiếu
Lưu ý:
- Người lao động nhập thông tin cá nhân vào các mục tra cứu theo nội dung đã đăng ký trong hồ sơ dự tuyển đi làm việc tại Hàn Quốc.
- Mục Họ và tên bắt buộc phải nhập thông tin.
- Tại các mục tra cứu Số báo danh - Số CMND - Số hộ chiếu, người lao động chỉ cần điền thông tin cá nhân vào một mục duy nhất.
- Người lao động thuộc diện lao động mẫu mực (không có số báo danh) nhập thông tin vào mục Họ và tên và 1 trong 2 mục Số CMND/ Số hộ chiếu.

kết quả tra cứu