DANH SÁCH LAO ĐỘNG HÀN QUỐC ĐÃ KÝ QUỸ (Cập nhật đến ngày 13/12/2018)

STT

HỌ VÀ TÊN

NGÀY SINH

ĐƠN VỊ

GHI CHÚ

1

Nguyễn Văn Hoàng

2/6/1988

CBT Quý 1/2018


2

Đinh Thanh Long

12/9/1991

CBT Quý 1/2018


3

Lê Đình Thược

8/5/1992

CBT Quý 1/2018


4

Mai Văn Doanh

3/8/1991

CBT Quý 1/2018


5

Thạch Văn Hiểu

5/10/1990

CBT Quý 1/2018


6

Nguyễn Văn Nhật

2/22/1989

CBT Quý 1/2018


7

Trần Anh Tuấn

11/29/1991

CBT Quý 1/2018


8

Cù Văn Công

5/8/1989

CBT Quý 1/2018


9

Bùi Huy Tần

9/20/1987

CBT Quý 1/2018


10

Nguyễn Văn Hoàng

5/20/1990

CBT Quý 1/2018


11

Trần Văn Hoan

9/20/1990

CBT Quý 1/2018


12

Đặng Quốc Khánh

9/2/1990

CBT Quý 1/2018


13

Nguyễn Quang Dũng

9/5/1983

CBT Quý 1/2018


14

Lê Ngọc Giang

9/3/1990

CBT Quý 1/2018


15

Hà Xuân Thiện

6/17/1991

CBT Quý 1/2018


16

Đặng Hải Triều

5/28/1990

CBT Quý 1/2018


17

Lê Duy Duẩn

9/15/1990

CBT Quý 1/2018


18

Lê Mạnh Hùng

4/6/1986

CBT Quý 1/2018


19

Nguyễn Thị Nga

11/15/1989

CBT Quý 1/2018


20

Nguyễn Thanh Chiều

12/18/1984

CBT Quý 1/2018


21

Nguyễn Khắc Dũng

12/15/1987

CBT Quý 1/2018


22

Hoàng Văn Dương

5/25/1986

CBT Quý 2/2018


23

Vũ Duy An

2/9/1987

CBT Quý 1/2018


24

Trần Quang Cảnh

5/21/1991

CBT Quý 1/2018


25

Đỗ Thanh Tám

2/7/1983

CBT Quý 1/2018


26

Trần Ngọc Tâm

11/29/1989

CBT Quý 1/2018


27

Trần Quốc Huy

2/27/1989

CBT Quý 1/2018


28

Cao Bá Nhẹ

7/9/1989

CBT Quý 1/2018


29

Đỗ Duy Tiên

6/3/1987

CBT Quý 2/2018


30

Trần Minh Sơn

2/15/1987

CBT Quý 1/2018


31

Đặng Thị Thanh Hằng

8/1/1989

CBT Quý 2/2016


32

Vương Sỹ Sơn

9/24/1983

CBT Quý 1/2018


33

Phan Văn Vượng

3/14/1982

CBT Quý 2/2018


34

Nguyễn Văn Hưng

8/7/1990

CBT Quý 2/2018


35

Nguyễn Thị Thư

7/15/1993

Hà Nam


36

Nguyễn Trung Đức

3/20/1996

Hà Nam


37

Trần Công Đỗ

7/24/1996

Hà Nam


38

Phạm Văn Bắc

4/26/1984

Hà Nam


39

Vũ Thanh Tùng

8/20/1994

Nam Định


40

Bùi Đại Anh

12/12/1991

Nam Định


41

Nguyễn Văn Thạch

9/14/1993

Nam Định


42

Đặng Trung Độ

1/17/1993

Nam Định


43

Nguyễn Tiến Thế

10/7/1983

Nam Định


44

Lê Quang Chiến

7/20/1984

Nam Định


45

Nguyễn Quang Huy

10/20/1996

Nam Định


46

Trần Bá Nguyên

8/20/1988

Nam Định


47

Nguyễn Văn Đính

7/12/1983

Nam Định


48

Trần Đình Khải

10/24/1990

Nam Định


49

Nguyễn Văn Ninh

5/1/1992

Nam Định


50

Bùi Văn Tân

2/17/1992

Nam Định


51

Đỗ Văn Dương

9/15/1999

Nam Định


52

Nguyễn Công Mạnh

8/1/1995

Nam Định


53

Mai Ngọc Châu

10/17/1996

Nam Định


54

Trần Văn Tùng

8/5/1995

Nam Định


55

Phạm Văn Kiên

8/3/1985

Nam Định


56

Trần Văn Công

2/11/1990

Nam Định


57

Trần Đình Tuyến

7/28/1997

Nam Định


58

Vũ Viết Linh

11/10/1996

Nam Định


59

Đinh Quang Khanh

9/5/1996

Nam Định


60

Vũ Văn Tiềm

7/9/1992

Nam Định


61

Phan Quang Đại

4/21/1995

Nam Định


62

Trần Văn Khương

4/24/1985

Nam Định


63

Bùi Văn Chinh

8/11/1990

Nam Định


64

Trần Văn Hà

8/18/1997

Nam Định


65

Đặng Thị Nguyệt

2/2/1991

Nam Định


66

Trương Nhật Sinh

7/19/1999

Kiên Giang


67

Nguyễn Văn Hùng

11/16/1991

Hà Nam


68

Ngô Đức Tài

7/19/1999

Nam
Định


69

Ngô Văn Đưởng

10/19/1987

Nam
Định


70

Đoàn Văn Dũng

10/8/1996

Nam
Định


71

Đặng Văn Trọng

3/27/1996

Nam
Định


72

Ngô Thanh Tuyền

4/12/1993

Nam
Định


73

Nguyễn Mạnh Tưởng

3/17/1979

Nam
Định


74

Đặng Xuân Thắng

12/1/1986

Nam
Định


75

Cồ Như Hải Hoàn

2/2/1989

Nam
Định


76

Bùi Huy Linh

11/24/1996

Nam
Định


77

Nguyễn Đức Thống

8/29/1988

CBT Quý 1/2018


78

Phạm Trí Chiến

7/4/1987

CBT Quý 1/2018


79

Phan Hữu Lý

2/28/1990

CBT Quý 1/2018


80

Phan Ngọc Thắng

4/25/1989

CBT Quý 1/2018


81

Giáp Văn Nam

4/3/1992