Danh sách người lao động khai báo thay đổi tư cách lưu trú tại Hàn Quốc từ 24/06/2024~05/07/2024

VĂN PHÒNG EPS TẠI HÀN QUỐC

DANH SÁCH NGƯỜI LAO ĐỘNG KHAI BÁO THAY ĐỔI TƯ CÁCH LƯU TRÚ TẠI HÀN QUỐC
TỪ 24/06/2024 ~ 05/07/2024

Số TT

Họ và tên

Ngày sinh

Số hộ chiếu mới

Số hộ chiếu cũ

Visa lưu trú mới

Ngày có hiệu lực cư trú theo visa mới

Mã số VN

Ghi chú

625

PHẠM THỊ HOÀI THƯƠNG

10/06/1993

P01699187

B8724431

F6

14/03/2024

VN02017002532

Hồ sơ đủ

626

NGUYỄN NHÂN KHOA

14/12/1990

N2307674

B6135280

E7

28/05/2024

VN02019003532

Hồ sơ đủ

627

ĐẶNG TRUNG ĐỘ

17/01/1993

Q00235270

B8532284

E7

31/05/2024

VN02018007739

Hồ sơ đủ

628

NGUYỄN VĂN HÙNG

10/02/1993

C5396633

E7

12/04/2024

VN02019003937

Bổ sung Giấy trích lục hồ sơ cá nhân (개인정보열람- 전체 체류자격 세부코드)

629

LÊ MINH HẢI

16/12/1991

C9394292

B6111582

E7

03/06/2024

VN02015002806

Hồ sơ đủ

630

TRẦN VĂN XUÂN

20/07/1988

N2280181

B4584267

E7

22/05/2024

VN02018008529

Hồ sơ đủ

631

BÙI QUANG VINH

11/12/1982

C0031845

E7

14/05/2024

VN02018002620

Hồ sơ đủ

632

NGUYỄN TRỌNG DƯƠNG

06/01/1988

Q00407708

B9255791

E7

28/05/2024

VN02017002856

Hồ sơ đủ

633

HÀ VĂN KIÊN

18/08/1995

C5567985

E7

11/04/2024

VN02018006814

Hồ sơ đủ

634

PHAN HỮU KỶ

03/01/1990

C9362247

B4924005

E7

13/05/2024

VN02015002554

Hồ sơ đủ

635

DƯƠNG XUÂN ANH

21/01/1998

C5436106

E7

23/05/2024

VN02018004049

Hồ sơ đủ

636

HOÀNG NGHĨA SƠN

16/09/1980

N2372314

B6008161

E7

22/05/2024

VN02018001931

Hồ sơ đủ

637

NGUYỄN BÁ TRÌNH

08/09/1989

C9629874

E7

13/12/2023

VN32020000085

Hồ sơ đủ

638

ĐỖ XUÂN QUÝ

12/03/1991

C5572337

E7

29/05/2024

VN02018005476

Hồ sơ đủ

639

HỒ QUANG DANH

17/05/2000

Q00439803

C6894360

E7

22/04/2024

VN02019004563

Hồ sơ đủ

640

NGUYỄN VĂN MỪNG

09/12/1992

C2429406

E7

24/05/2024

VN02016007790

Hồ sơ đủ

641

NGUYỄN VĂN HÙNG

13/12/1997

C5584248

E7

30/05/2024

VN02018007797

Hồ sơ đủ

642

NGUYỄN HOÀNG TRÁNG

11/10/1991

C8790866

B4728960

E7

29/05/2024

VN02014001495

Hồ sơ đủ

643

BÙI ĐÌNH LUẬN

04/02/1987

C9512280

B5077192

E7

04/06/2024

VN02014003648

Hồ sơ đủ

644

NGUYỄN VIẾT NAM

18/11/1987

C4068009

E7

14/06/2024

VN02018000366

Hồ sơ đủ

645

HỒ KHẢ DUY

27/10/1996

C5495803

E7

29/04/2024

VN02018002059

Hồ sơ đủ

646

TRẦN VĂN HÁCH

27/08/1993

N2473612

B6027398

E7

31/05/2024

VN02014001123

Hồ sơ đủ

647

HOÀNG THỊ DUNG

30/10/1998

C3669291

F3

05/06/2024

VN02019000854

Hồ sơ đủ

648

TRẦN VĂN ĐỨC

15/07/1991

B5364750

E7

14/05/2024

VN02015005286

Hồ sơ đủ

570

NGUYỄN PHÚC THỊNH

10/07/1992

C7244931

E7

23/04/2024

VN02019004171

Đã bổ sung hồ sơ (2024)

587

ĐẶNG VĂN TOÀN

22/02/1998

N2429799

C5571597

E7

16/05/2024

VN02018006709

Đã bổ sung hồ sơ (2024)

Tin khác