Danh sách người lao động nộp giấy xác nhận ký quỹ tháng 02/2017


DANH SÁCH NGƯỜI LAO ĐỘNG NỘP GIẤY XÁC NHẬN KÝ QUỸ NGÀY 24/02/2017
STT Họ tên Ngày sinh Đơn vị
1 Nguyễn Thiện Thi 14/03/1981 CBT
2 Dinh Van Thao 24/07/1982 CBT
3 Trần Thế Phi 21/07/1992 CBT
4 Nguyễn Văn Linh 22/09/1987 CBT
5 Nguyễn Văn Thông 17/02/1983 CBT
6 Phạm Ngọc Thịnh 03/05/1987 CBT
7 Ma Công Cường 18/03/1983 CBT
8 Đào Khả Hoá 08/10/1992 CBT
9 Nguyễn Văn Toàn 01/02/1990 CBT
10 Nguyễn Xuân Thành 20/08/1988 CBT
11 Lê Thị Ngọc Giàu 19/01/1986 CBT
12 Chu Bá Hạnh 10/04/1986 CBT
13 Nguyễn Đình Lương 10/05/1988 CBT
14 Trần Xuân Văn 04/04/1983 Hà Tĩnh
15 Nguyễn Khánh Dũng 10/10/1981 Hà Tĩnh
16 Đinh Văn Hà 20/12/1988 Quảng Nam
17 Lê Như Ý 25/11/1984 Quảng Nam
18 Nguyễn Văn Hợp 20/12/1994 Hà Tĩnh
19 Nguyễn Xuân Tiến 04/06/1992 Hà Tĩnh
20 Đinh Văn Hùng 05/05/1987 Hà Tĩnh
21 Nguyễn Xuân Sơn 14/10/1991 Hà Tĩnh
22 Trần Văn Anh 14/03/1983 Hà Tĩnh
23 Võ Quang Thành 18/07/1987 Hà Tĩnh
24 Nguyễn Tiến Sơn 01/02/1989 Hà Tĩnh
25 Ngô Mạnh Hiền 19/05/1982 Hà Tĩnh
26 Nguyễn Xuân Dũng 14/03/1987 Hà Tĩnh
27 Đỗ Xuân Chung 01/09/1983 Hà Tĩnh
28 Trần Văn Hải 07/05/1990 Hà Tĩnh
29 Đoàn Minh Quang 27/02/1984 Hà Tĩnh
30 Nguyễn Đình Tứ 06/06/1987 Hà Tĩnh
31 Nguyễn Đình Lâm 05/07/1990 Hà Tĩnh
32 Nguyễn Văn Kỷ 10/09/1982 Hà Tĩnh
33 Nguyễn Phúc Hoàn 10/06/1992 Hà Tĩnh
34 Lại Thế Cường 21/10/1982 Hà Tĩnh
35 Nguyễn Văn Nhân 23/12/1985 Quảng Bình
36 Hoàng Việt Trung 15/05/1988 Quảng Bình
37 Mai Văn Phát 06/09/1988 Quảng Bình
38 Nguyễn Nam Thắng 02/01/1981 Quảng Bình
39 Nguyễn Văn Thuận 14/06/1987 Quảng Nam
40 Diệp Đình Ri 01/01/1987 Quảng Nam
41 Lê Như Nghĩa 28/07/1995 Quảng Nam
42 Phạm Văn Xinh 20/11/1986 Quảng Nam
43 Nguyễn Văn Quân 04/12/1993 Bắc Giang
44 Nguyễn Tuấn Linh 04/11/1995 Cần Thơ
45 Phan Tiến Thuyết 11/10/1984 Hà Nam
46 Nguyễn Văn Sáng 28/11/1993 Hà Nam
47 Nguyễn Văn Cương 27/10/1989 Hà Nam
48 Trần Xuân Bách 11/07/1991 Hà Nam
49 Nguyễn Đình Đạt 29/10/1988 Hà Nội
50 Cao Văn Huy 20/09/1987 Hà Nội
51 Trần Văn Quyền 06/02/1985 Hà Nội
52 Nguyễn Danh Cường 15/01/1995 Hà Nội
53 Doãn Anh Lợi 25/10/1983 Hà Nội
54 Đào Văn Dương 09/08/1995 Hà Nội
55 Vương Viết Long 20/04/1990 Hà Nội
56 Nguyễn Văn Kiểm 23/01/1990 Hà Nội
57 Nguyễn Quân 21/05/1993 Hà Nội
58 Đỗ Công Hùng 03/06/1997 Hà Nội
59 Nguyễn Hữu Hùng 25/09/1995 Hà Nội
60 Nguyễn Văn Yên 03/05/1984 Hà Nội
61 Nguyễn Văn Định 12/12/1993 Hà Nội
62 Nguyễn Ngọc Hùng 17/07/1996 Hà Nội
63 Trần Văn Sơn 15/06/1984 Hà Nội
64 Hoàng Anh Tùng 25/08/1996 Hà Nội
65 Phùng Hồng Khởi 27/05/1989 Hà Nội
66 Nguyễn Văn Thắng 04/03/1989 Hà Nội
67 Ngô Quý Nhất 08/05/1989 Hà Nội
68 Phạm Thế Thiện 25/11/1991 Hà Nội
69 Lê Tuấn Anh 09/08/1996 Hà Nội
70 Đặng Đức Kỳ 30/04/1993 Hà Nội
71 Lê Văn Sỹ 17/12/1992 Hà Nội
72 Nguyễn Danh Truyền 24/08/1994 Hà Nội
73 Vương Đắc Trọng 01/05/1996 Hà Nội
74 Tăng Công Tài 27/06/1989 Hà Nội
75 Nguyễn Danh Lương 27/03/1983 Hà Nội
76 Nguyễn Đức Vũ 20/08/1989 Hà Nội
77 Nguyễn Văn Luân 27/08/1992 Hà Nội
78 Vương Đắc Cường 24/08/1991 Hà Nội
79 Phan Văn Quảng 05/03/1992 Hà Nội
80 Cao Duy Thước 13/08/1987 Hà Nội
81 Vương Thế Hiệp 19/12/1997 Hà Nội
82 Trần Văn Nhật 06/12/1991 Hà Tĩnh
83 Hoàng Thanh Sơn 06/12/1985 Hà Tĩnh
84 Trần Ngọc Dương 24/08/1990 Hà Tĩnh
85 Hoàng Văn Khoa 19/07/1987 Hà Tĩnh
86 Trần Đức Thắng 02/08/1990 Hà Tĩnh
87 Phan Ngọc Thông 02/08/1991 Hà Tĩnh
88 Cao Xuân Thắng 17/01/1994 Hà Tĩnh
89 Hoàng Quốc Nguyên 06/01/1982 Hà Tĩnh
90 Trần Văn Ngọc 16/01/1987 Hà Tĩnh
91 Phạm Đình Bốn 06/02/1996 Hà Tĩnh
92 Dương Sỹ Hùng 10/03/1986 Hà Tĩnh
93 Nguyễn Văn Tuấn 10/03/1993 Hà Tĩnh
94 Ngô Xuân Lộc 12/09/1993 Hà Tĩnh
95 Nguyễn Văn Minh 18/03/1978 Hà Tĩnh
96 Hoàng Văn Linh 21/01/1984 Hà Tĩnh
97 Nguyễn Hải Hiệp 20/03/1991 Hà Tĩnh
98 Nguyễn Tiến Bắc 06/07/1979 Hà Tĩnh
99 Trần Văn Bình 22/01/1994 Hà Tĩnh
100 Nguyễn Văn Đông 29/10/1990 Hà Tĩnh
101 Phạm Văn Đông 22/09/1987 Hà Tĩnh
102 Phan Trọng Anh 05/02/1990 Hà Tĩnh
103 Nguyễn Trung Hiếu 06/01/1992 Hà Tĩnh
104 Nguyễn Long Thăng 06/01/1989 Hà Tĩnh
105 Trần Trọng Nam 28/10/1985 Hà Tĩnh
106 Dương Văn Thắng 05/10/1994 Hà Tĩnh
107 Trần Quang Phú 18/10/1988 Hà Tĩnh
108 Nguyễn Văn Tình 01/05/1988 Hà Tĩnh
109 Nguyễn Thừa Chiến 10/02/1989 Hà Tĩnh
110 Nguyễn Mạnh Linh 02/10/1983 Hà Tĩnh
111 Trần Đình Vũ 15/06/1987 Hà Tĩnh
112 Dương Duy Hoàng 14/02/1990 Hà Tĩnh
113 Nguyễn Văn Vĩnh 19/06/1983 Hà Tĩnh
114 Lê Ngọc Điệp 18/03/1991 Hà Tĩnh
115 Trần Trọng Huân 05/03/1985 Hà Tĩnh
116 Hồ Văn Thông 30/12/1992 Hà Tĩnh
117 Trần Quốc Hải 22/02/1987 Hà Tĩnh
118 Võ Văn Huyền 20/10/1986 Hà Tĩnh
119 Trần Văn Lĩnh 02/09/1984 Hà Tĩnh
120 Hà Học Thế 16/02/1984 Hà Tĩnh
121 Trần Thị Mai 06/08/1989 Hà Tĩnh
122 Lô Văn Cương 03/01/1989 Lạng Sơn
123 Tăng Văn Khanh 23/01/1990 Lạng Sơn
124 Hoàng Văn Quế 30/03/1991 Lạng Sơn
125 Lục Tiến Thành 24/02/1990 Lạng Sơn
126 Lê Văn Ngọc 15/10/1995 Quảng Bình
127 Hà Công Hoành 20/07/1993 Quảng Bình
128 Phạm Văn Hòa 01/09/1989 Quảng Bình
129 Trần Minh Thành 02/03/1990 Quảng Bình
130 Nguyễn Khánh Chung 23/01/1992 Quảng Bình
131 Phan Tiến Dũng 16/01/1980 Quảng Bình
132 Nguyễn Văn Tùng 10/10/1992 Quảng Bình
133 Nguyễn Văn Huấn 12/09/1989 Quảng Bình
134 Phạm Thái Hoàng 30/09/1996 Quảng Bình
135 Hồ Thanh Mến 16/12/1988 Quảng Nam
136 Nguyễn Văn Trí 16/12/1989 Quảng Nam
137 Lê Anh Trung 01/04/1987 Quảng Nam
138 Đặng Hồng Phương 08/08/1987 Quảng Nam
139 Trần Phước 17/12/1984 Quảng Nam
140 Lê Đức Tường 10/01/1987 Quảng Nam
141 Nguyễn Văn Nhựt 10/09/1996 Quảng Nam
142 Đỗ Văn Xin 07/03/1990 Quảng Ngãi
143 Bùi Tấn Nghĩa 06/10/1985 Quảng Ngãi
144 Trần Minh Tình 01/12/1992 Quảng Ngãi
145 Phạm Công Duần 15/02/1984 Thái Bình
146 Tạ Đức Dương 04/10/1981 Thái Bình
147 Nguyễn Văn Kiên 05/03/1990 Thanh Hóa
148 Nguyễn Văn Tùng 26/08/1993 Thanh Hóa
149 Lưu Văn Nhân 22/11/1990 Thanh Hóa
150 Nguyễn Văn Tuân 02/06/1990 Thanh Hóa
151 Lê Văn Bình 21/04/1992 Thanh Hóa
152 Vũ Văn Dũng 20/02/1996 Thanh Hóa
153 Lê Văn Ngọc 18/08/1989 Thanh Hóa
154 Trương Văn Linh 01/01/1984 Thanh Hóa
155 Lê Công Huynh 03/02/1986 Thanh Hóa
156 Trịnh Quốc Linh 20/12/1988 Thanh Hóa
157 Dương Văn Diện 25/05/1991 Thanh Hóa
158 Lê Văn Minh 10/02/1997 Thanh Hóa
159 Bùi Văn Thành 10/10/1983 Thanh Hóa
160 Lê Thế Mạnh 29/03/1989 Thanh Hóa
161 Phạm Văn Huy 06/08/1992 Thanh Hóa
162 Trịnh Thị Bình 10/02/1991 Thanh Hóa
163 Lê Thị Nhung 05/11/1987 Thanh Hóa
164 Nguyễn Anh Tuấn 13/04/1984 TP Hồ Chí Minh
165 Phạm Đức Huỳnh 01/08/1984 TP Hồ Chí Minh
166 Nguyễn Đăng Hoàn 04/02/1993 Bắc Giang
167 Nguyễn Văn Khánh 20/10/1993 Bắc Giang
168 Nguyễn Tuấn Huấn 07/01/1996 Bắc Giang
169 Nguyễn Công Dũng 18/07/1990 Bắc Giang
170 Nguyễn Văn Tâm 28/06/1985 Bắc Ninh
171 Hoàng Văn Tùng 24/11/1994 Bắc Ninh
172 Trần Như Minh 30/01/1990 Bắc Ninh
173 Nguyễn Hoài Hận 22/01/1981 Cần Thơ
174 Ngô Tam Tú 10/02/1983 Đồng Nai
175 Nguyễn Việt Hưng 20/07/1995 Hà Nội
176 Lê Toàn 18/05/1982 Hà Nội
177 Nguyễn Hữu Chung 21/07/1982 Hà Nội
178 Nguyễn Đức Trường 20/11/1981 Hà Nội
179 Đặng Đình Bắc 05/10/1993 Hà Nội
180 Nguyễn Quốc Huy 22/10/1988 Hà Nội
181 Vương Văn Phú 29/03/1990 Hà Nội
182 Đỗ Văn Chiến 20/02/1993 Hà Nội
183 Nguyễn Danh Tuệ 19/04/1982 Hà Nội
184 Trần Văn Nhân 11/02/1994 Hà Nội
185 Nguyễn Văn Dũng 08/12/1993 Hà Nội
186 Trần Văn Hiếu 25/12/1991 Hà Nội
187 Nguyễn Văn Dũng 17/09/1989 Hà Nội
188 Nguyễn Hữu Đại 16/11/1994 Hà Nội
189 Phùng Quốc Minh 20/06/1990 Hà Nội
190 Lê Mạnh Tiến 23/10/1997 Hà Nội
191 Vương Văn Tài 15/03/1983 Hà Nội
192 Nguyễn Quế Khương 19/10/1985 Hà Nội
193 Nguyễn Mạnh Hợp 12/12/1989 Hà Nội
194 Vương Đình Linh 13/01/1992 Hà Nội
195 Nguyễn Tiến Phong 06/10/1986 Hà Nội
196 Vương Đình Hải 26/06/1981 Hà Nội
197 Vương Đắc Khải 21/07/1997 Hà Nội
198 Nguyễn Quốc Doanh 04/02/1990 Hà Nội
199 Phan Hồng Thái 25/10/1992 Hà Nội
200 Nguyễn Văn Hiếu 17/06/1992 Hà Nội
201 Nguyễn Văn Phụng 14/07/1982 Hà Nội
202 Đặng Hoàng Dương 24/09/1994 Hà Nội
203 Nguyễn Bá Chiến 16/09/1987 Hà Nội
204 Vương Sỹ Toàn 24/07/1984 Hà Nội
205 Nguyễn Hữu Anh 08/07/1994 Hà Nội
206 Nguyễn Đình Kha 03/04/1984 Hà Nội
207 Ngô Văn Dũng 13/09/1993 Hà Nội
208 Nguyễn Chí Nghĩa 19/11/1992 Hà Nội
209 Vương Đình Sỹ 06/08/1987 Hà Nội
210 Nguyễn Đình Quyền 15/08/1994 Hà Nội
211 Nguyễn Danh Cường 22/12/1987 Hà Nội
212 Ngô Minh Tùng 19/09/1991 Ninh Bình
213 Trần Văn Thuyết 16/01/1991 Ninh Bình
214 Lưu Tân Nguyên 16/02/1989 Quảng Bình
215 Nguyễn Thị Tuyết 18/10/1993 Quảng Bình
216 Phạm Thị Xon 18/08/1990 Quảng Bình
217 Hà Văn Dũng 04/10/1989 Quảng Bình
218 Hoàng Phi Hùng 08/09/1996 Quảng Bình
219 Nguyễn Hữu Dương 21/07/1993 Tây Ninh
220 Phạm Khoa Đăng 21/08/1984 Tây Ninh
221 Đinh Đăng Tuyến 05/03/1985 Thái Bình
222 Nguyễn Văn Lực 14/04/1991 Thái Bình
223 Nguyễn Văn Hoàng 15/01/1993 Thái Bình
224 Vũ Văn Nghĩa 19/10/1983 Thái Bình
225 Lưu Văn Tâm 10/06/1991 Thanh Hóa
226 Lê Đình Tú 28/12/1992 Thanh Hóa
227 Trịnh Văn Quang 19/02/1984 Thanh Hóa
228 Lê Thị Nguyệt 13/06/1989 Thanh Hóa
229 Đỗ Thị Vân Anh 04/02/1989 Thanh Hóa
230 Phan Thị Huyền 14/12/1991 Thanh Hóa
231 Phạm Văn Diễn 13/07/1993 Thanh Hóa
232 Lê Văn Dũng 20/12/1990 Thanh Hóa
233 Nguyễn Văn Thắng 06/10/1993 Thanh Hóa
234 Bùi Đình Cẩn 28/11/1992 Thanh Hóa
235 Nguyễn Xuân Hưng 07/09/1983 Thanh Hóa
236 Trịnh Văn Anh 14/06/1984 Thanh Hóa
237 Nguyễn Danh Tiến 05/05/1995 Thanh Hóa
238 Đào Khả Nam 23/08/1994 Thanh Hóa
239 Lê Văn Dũng 06/06/1996 Thanh Hóa
240 Nguyễn Văn Chiều 08/06/1996 Thanh Hóa
241 Hoàng Xuân Linh 28/06/1995 Thanh Hóa
242 Phạm Văn Giang 02/02/1986 Thanh Hóa
243 Nguyễn Xuân Cường 15/05/1990 Thanh Hóa
244 Hoàng Văn Tưởng 02/01/1979 MM
245 Trần Văn Hiếu 10/08/1983 MM
246 Lê Tiến Dũng 15/12/1977 MM
247 Nguyễn Văn Hào 28/08/1992 MM
248 Trần Văn Bình 26/05/1987 MM
249 Nguyễn Văn Sáng 28/11/1993 MM
250 Nguyễn Tiến Cường 29/03/1976 MM
251 Phạm Văn Cành 13/07/1975 MM
252 Ngô Văn Lượng 07/01/1987 MM
253 Lê Hồng Tài 25/12/1977 MM
254 Đào Khả Hóa 08/10/1992 MM

DANH SÁCH NGƯỜI LAO ĐỘNG NỘP GIẤY XÁC NHẬN KÝ QUỸ NGÀY 23/02/2017
STT Họ tên Ngày sinh Đơn vị
1 Đặng Ngọc Long 11/01/1989 CBT
2 Vũ Văn Doanh 21/04/1987 Bình Phước
3 Nguyễn Hữu Cường 10/04/1987 Bình Phước
4 Phạm Quốc Định 14/01/1992 Thừa Thiên Huế
5 Nguyễn Thị Quyên 16/12/1986 Phú Thọ
6 TRẦN XUÂN BA 05/10/1990 Nghệ An
7 HOÀNG VĂN THÀNH 06/07/1991 Nghệ An
8 NGUYỄN VĂN PHƯỢNG 10/12/1992 Nghệ An
9 VŨ XUÂN NGỌC 06/03/1991 Nghệ An
10 Quách Cao Cường 21/05/1991 Ninh Bình
11 Trương Tất Phương 02/02/1990 Bắc Giang
12 Nguyễn Văn Phong 26/08/1990 Bắc Giang
13 Thân Đức Cường 28/10/1992 Bắc Giang
14 Nguyễn Văn Tuấn 15/06/1993 Bắc Giang
15 Nguỵ Tiến Thuần 06/08/1992 Bắc Giang
16 HỒ VĂN DOAN 15/02/1992 Nghệ An
17 NGUYỄN ĐÌNH THÀNH 06/06/1983 Nghệ An
18 LÊ VĂN ĐIỀU 26/07/1989 Nghệ An
19 HOÀNG ĐỨC NHUNG 20/07/1992 Nghệ An
20 HOÀNG VĂN HIỆP 25/10/1985 Nghệ An
21 Nguyễn Thái Hương 06/03/1994 Nghệ An
22 Nguyễn Văn Hóa 27/09/1993 Ninh Bình
23 Nguyễn Thanh Nhật 31/10/1993 Ninh Bình
24 Bùi Văn Yên 08/08/1984 Ninh Bình
25 Nguyễn Văn Tới 26/11/1989 Ninh Bình
26 Trịnh Văn Mạnh 10/02/1994 Ninh Bình
27 Phạm Văn Triệu 03/12/1989 Ninh Bình
28 Trần Văn Ninh 06/04/1985 Ninh Bình
29 Lê Văn Hiếu 20/04/1988 Ninh Bình
30 Nguyễn Văn Hiếu 23/02/1995 Ninh Bình
31 Phạm Công Toàn 19/11/1996 Ninh Bình
32 Vũ Văn Nghiệp 15/02/1993 Ninh Bình
33 Trần Quốc Tuân 02/08/1984 Ninh Bình
34 Ngô Văn Hưng 07/11/1990 Ninh Bình
35 Lê Minh Vương 15/11/1994 Ninh Bình
36 Lã Minh Đức 11/10/1994 Ninh Bình
37 Nguyễn Thị Mai 14/04/1989 Ninh Bình
38 Trần Văn Thao 15/05/1988 Bắc Giang
39 Đào Văn Phương 12/02/1993 Bắc Giang
40 Thân Văn Cường 08/06/1987 Bắc Giang
41 Sầm Văn Quyết 08/10/1991 Bắc Giang
42 Lăng Văn Thiệu 12/01/1992 Bắc Giang
43 Nguyễn Thị Quỳnh 28/02/1989 Bắc Giang
44 Dương Văn Sơn 03/07/1989 Bắc Giang
45 Nguyễn Văn Định 03/06/1992 Bắc Giang
46 Bùi Văn Thắng 05/11/1990 Bắc Giang
47 Nguyễn Minh Công 22/08/1994 Bắc Giang
48 Nguyễn Văn Cương 04/03/1992 Bắc Giang
49 Trần Văn Liêm 19/05/1985 Bắc Giang
50 Trần Văn Quân 01/06/1990 Bắc Giang
51 Đào Trọng Tuyền 19/09/1987 Bắc Giang
52 Nguyễn Văn Tuấn 02/12/1988 Bắc Giang
53 Hoàng Hữu Tuấn 01/02/1987 Bắc Giang
54 Bùi Văn Long 13/07/1991 Bắc Giang
55 Trần Văn Trung 09/07/1987 Bắc Giang
56 Thân Văn Tường 12/08/1983 Bắc Giang
57 Lê Văn Dũng 26/07/1995 Bắc Giang
58 Nguyễn Văn Thao 04/11/1983 Bắc Giang
59 Nguyễn Thành Luân 24/04/1991 Bắc Giang
60 Nguyễn Khắc Việt 20/11/1980 Nghệ An
61 Võ Đức Trung 24/05/1989 Nghệ An
62 Trần Văn Tài 12/01/1994 Ninh Bình
63 Phạm Văn Thái 10/06/1992 Ninh Bình
64 Hoàng Minh Cương 23/10/1986 Ninh Bình
65 Tạ Văn Hiệp 14/06/1990 Ninh Bình
66 Trần Văn Tuyến 16/07/1992 Ninh Bình
67 Trần Trung Kiên 26/03/1987 Ninh Bình
68 Nguyễn Anh Tuấn 18/01/1991 Ninh Bình
69 Hoàng Văn Luyện 16/10/1994 Ninh Bình
70 Hoàng Ngọc Toản 15/09/1994 Ninh Bình
71 Bùi Văn Dương 07/01/1989 Ninh Bình
72 Bùi Văn Sơn 01/09/1988 Ninh Bình
73 Đặng Minh Đức 25/10/1990 LĐMM
74 Nguyễn Xuân Quảng 30/04/1972 LĐMM
75 Phạm Quốc Định 14/01/1972 LĐMM
76 Đinh Đăng Tuyến 05/03/1985 LĐMM
77 Lê Tiến Dũng 15/12/1977 LĐMM
78 Nguyễn Văn Thanh 20/04/1990 LĐMM
79 Lê Văn Minh 12/09/1990 LĐMM
80 Phạm Đức Thưởng 11/07/1993 LĐMM
81 Trần Như Minh 30/01/1990 LĐMM
82 Nguyễn Văn Hoàng 15/01/1993 LĐMM
83 Nguyễn Văn Tiến 28/08/1993 LĐMM
84 Lưu Đình Chiều 14/09/1996 LĐMM
85 Trần Văn Hiếu 10/08/1983 LĐMM
86 Bùi Văn Thành 10/10/1983 LĐMM
87 Trần Anh Tuấn 15/08/1990 LĐMM
88 Nguyễn Văn Vũ 16/04/1992 LĐMM
89 Lưu Văn Nhân 22/11/1990 LĐMM
90 Trịnh Thị Bình 10/02/1991 LĐMM
91 Nguyễn Quang Đại 27/01/1991 LĐMM
92 Trần Văn Thức 27/02/1986 LĐMM
93 Lê Viết Tiến 16/12/1978 LĐMM
94 Nguyễn Văn Chiều 29/06/1992 LĐMM
95 Nguyễn Xuân Hòa 13/04/1987 LĐMM
96 Bùi Viết Thuyết 10/08/1976 LĐMM
97 Phạm Văn Đại 20/02/1991 LĐMM
98 Mai Huy Quang 05/05/1992 LĐMM
99 Lê Văn Sỹ 12/04/1979 LĐMM
100 Lê Quang Nam 10/12/1976 LĐMM
101 Hoàng Anh 20/11/1986 LĐMM
102 Vương Đình Toàn 30/07/1981 LĐMM

DANH SÁCH NGƯỜI LAO ĐỘNG NỘP GIẤY XÁC NHẬN KÝ QUỸ NGÀY 22/02/2017
STT Họ tên Ngày sinh Đơn vị
1 Lò Văn Lệ 13/07/1988 CBT
2 Hoàng Văn Ánh 28/03/1992 Đắk Lắk
3 Hồ Văn Thiện 10/10/1991 Quảng Trị
4 Bùi Xuân Niên 27/07/1985 Quảng Trị
5 Trần Văn Hoành 14/04/1985 Quảng Trị
6 Nguyễn Thế Thức 17/06/1983 Quảng Trị
7 Nguyễn Văn Thành 13/09/1994 Quảng Trị
8 Dương Văn Ánh 29/03/1993 Quảng Trị
9 Nguyễn Văn Diệu 15/05/1994 Quảng Trị
10 Nguyễn Công Chuẩn 12/08/1990 Quảng Trị
11 Trần Ngọc Toàn 23/03/1982 Quảng Trị
12 Hoàng Minh Khôi 28/06/1987 Hà Tĩnh
13 Dương Anh Trọng 03/04/1993 Hà Tĩnh
14 Phan Văn Tịnh 13/10/1989 Hà Tĩnh
15 Chu Văn Dũng 07/02/1987 Hà Tĩnh
16 Dương Văn Phùng 10/08/1979 Hà Tĩnh
17 Nguyễn Văn Hải 18/02/1984 Hà Tĩnh
18 Nguyễn Đức Tuyên 10/07/1985 Hà Tĩnh
19 Nguyễn Hồng Khánh 20/04/1987 Hà Tĩnh
20 Nguyễn Tiến Dũng 09/09/1992 Hà Tĩnh
21 Nguyễn Văn Phê 08/01/1986 Hà Tĩnh
22 Phan Thanh Hiếu 22/07/1986 Hà Tĩnh
23 Lê Đức Anh 06/04/1993 Hà Tĩnh
24 Hoàng Văn Tuấn 10/06/1993 Hà Tĩnh
25 Phạm Thế Phú 10/08/1993 Hà Tĩnh
26 Nguyễn Văn Phúc 10/10/1989 Hà Tĩnh
27 Nguyễn Phi Hào 02/01/1994 Hà Tĩnh
28 Bùi Minh Quý 15/03/1991 Hà Tĩnh
29 Hoàng Bá Dũng 17/07/1984 Hà Tĩnh
30 Nguyễn Minh Đông 06/05/1989 Hà Tĩnh
31 Nguyễn Kỳ Xuyên 16/04/1991 Hà Tĩnh
32 Nguyễn Văn Lâm 08/04/1991 Hà Tĩnh
33 Nguyễn Trung Tín 26/08/1995 Hà Tĩnh
34 Nguyễn Văn Lương 20/06/1991 Hà Tĩnh
35 Nguyễn Ngọc Tuyền 16/06/1987 Hà Tĩnh
36 Nguyễn Văn Hoàn 24/08/1994 Hà Tĩnh
37 Phan Hữu Thủy 18/04/1990 Hà Tĩnh
38 Nguyễn Văn Tân 17/01/1991 Hà Tĩnh
39 Trần Đức Khảnh 18/05/1984 Hà Tĩnh
40 Nguyễn Thanh Tùng 09/11/1981 Hà Tĩnh
41 Trần Đức Đạt 10/11/1994 Hà Tĩnh
42 Nguyễn Ngọc Thanh 21/01/1992 Bắc Giang
43 Nguyễn Đạo Hà 25/04/1990 Bắc Giang
44 Nguyễn Văn Đông 10/05/1987 Bắc Giang
45 Nguyễn Tuấn Huy 02/08/1990 Bắc Giang
46 Nguyễn Văn Mùi 18/12/1991 Bắc Giang
47 Giáp Văn Mùi 20/04/1991 Bắc Giang
48 Nguyễn Việt Hùng 15/09/1991 Bắc Giang
49 Nguyễn Văn Hiển 17/04/1995 Bắc Giang
50 Nguyễn Thế Dư 09/03/1991 Bắc Ninh
51 Trần Văn Cường 16/10/1993 Bắc Ninh
52 Nguyễn Đức Minh 26/05/1982 Bắc Ninh
53 Đỗ Xuân Ước 06/07/1992 Đắk Lắk
54 Nguyễn Văn Thiện 18/12/1992 Đắk Lắk
55 Nguyễn Đình Luyện 10/03/1987 Đồng Nai
56 Mai Văn Dũng 12/02/1988 Hà Tĩnh
57 Nguyễn Đình Thông 12/06/1984 Hà Tĩnh
58 Trần Văn Bính 20/03/1989 Hà Tĩnh
59 Lê Duy Hùng 06/02/1991 Hà Tĩnh
60 Đặng Văn Bảo 08/09/1989 Hà Tĩnh
61 Nguyễn Trọng Phương 20/03/1982 Hà Tĩnh
62 Lê Thanh Tùng 23/11/1987 Hà Tĩnh
63 Mai Quang Trung 16/01/1991 Hà Tĩnh
64 Trần Đức Thanh 17/02/1991 Hà Tĩnh
65 Hồ Văn Dũng 01/09/1982 Hà Tĩnh
66 Trần Văn Đức 27/10/1991 Hà Tĩnh
67 Dương Thành Đạt 09/01/1995 Hà Tĩnh
68 Phạm Ngọc Phúc 20/07/1985 Hà Tĩnh
69 Trần Văn Hùng 19/06/1986 Hà Tĩnh
70 Nguyễn Văn Tuân 07/01/1985 Bắc Giang
71 Trần Xuân Bách 11/07/1991 MM
72 Nguyễn Văn Luân 27/08/1992 MM
73 Nguyễn Thanh Bình 12/02/1994 MM
74 Dương Thị Cẩm Y 15/07/1991 MM
75 Nguyễn Văn Phượng 10/12/1992 MM
76 Đặng Đức Vinh 08/08/1986 MM
77 Vũ Bá Cường 09/02/1981 MM
78 Đồng Văn Hùng 31/07/1988 MM
79 Trần Văn Phi 15/09/1990 MM
80 Đỗ Minh Hải 01/09/1992 MM
81 Phạm Thanh Thủy 12/11/1983 MM
82 Nguyễn Ngọc Việt 20/10/1990 MM
83 Phạm Công Duần 15/02/1984 MM
84 Hà Xuân Tuấn 04/03/1991 MM
85 Phạm Anh Tuấn 24/11/1973 MM
86 Phạm Thế Thiện 25/11/1991 MM
87 Trịnh Văn Tuấn 30/01/1988 MM
88 Lê Đình Khoa 22/10/1989 MM
89 Bùi Tiến Sướng 03/11/1991 MM
90 Nguyễn Văn Hậu 15/09/1987 MM
91 Lê Văn Trường 19/09/1985 MM
92 Trần Hữu Linh 20/01/1994 MM
93 Lê Huy Hùng 24/07/1992 MM
94 Phạm Đình Tiến 10/10/1988 MM
95 Vũ Văn Dương 10/09/1984 MMDANH SÁCH NGƯỜI LAO ĐỘNG NỘP GIẤY XÁC NHẬN KÝ QUỸ
NGÀY 21/02/2017
STT Họ tên Ngày sinh Đơn vị
1 Nguyễn Văn Đệ 02/10/1991 CBT
2 Trần Đức Minh 02/07/1988 CBT
3 Lê Xuân Vinh 09/11/1979 MM
4 Ngô Thế Hanh 25/04/1989 MM
5 Lê Đắc Sơn 19/05/1992 MM
6 Nguyễn Hạ Long 10/04/1982 MM
7 Nguyễn Minh Tiến 22/11/1976 MM
8 Nguyễn Văn Quyết 12/03/1990 MM
9 Tạ Văn Hoan 07/05/1989 MM
10 Thái Thị Kim Thành 15/02/1989 MM
11 Nguyễn Thị Lệ Thủy 25/02/1993 MM
12 Tạ Văn Xuân 13/03/1988 MM
13 Nguyễn Mạnh Hùng 10/10/1985 MM
14 Trần Duy Lệ 31/01/1985 MM
15 Nguyễn Xuân Mạnh 16/05/1984 MM
16 Nguyễn Văn Phúc 24/11/1984 MM

DANH SÁCH NGƯỜI LAO ĐỘNG NỘP GIẤY XÁC NHẬN KÝ QUỸ
NGÀY 20/02/2017
STT Họ tên Ngày sinh Đơn vị
1 Nguyễn Văn Cương 30/05/1982 CBT
2 Trần Trọng Toàn 26/10/1989 CBT
3 Nguyễn Trọng Lợi 10/10/1986 CBT
4 Đặng Thị Huyền 14/05/1982 CBT
5 Nguyễn Cảnh Toàn 19/10/1983 CBT
6 Nguyễn Văn Hưng 02/11/1988 CBT
7 Tô Văn Đôi 08/03/1983 Hà Tĩnh
8 Phan Thanh Quyết 12/02/1986 Hà Tĩnh
9 Mai Văn Đăng 12/08/1989 Hà Tĩnh
10 Trần Xuân Bắc 21/04/1987 Hà Tĩnh
11 Nguyễn Thành Nhật 25/01/1992 Hà Tĩnh
12 Nguyễn Văn Hân 19/05/1993 Hà Tĩnh
13 Võ Văn Giang 02/09/1988 Nghệ An
14 HOÀNG VĂN HÀO 07/05/1990 Nghệ An
15 TRẦN XUÂN KHỎE 08/06/1988 Nghệ An
16 Trần Khắc Bình 04/08/1974 MM
17 Vũ Đình Mạnh 03/02/1987 MM
18 Vũ Trọng Giang 24/08/1991 MM
19 Nguyễn Hồng Đức 16/01/1991 MM
20 Nguyễn Hồng Nhật 11/04/1991 MM
21 Nguyễn Văn Trung 06/09/1991 MM
22 Nguyễn Văn Quyên 17/12/1983 MM
23 Dương Trí Lương 19/05/1976 MM
24 Vũ Ngọc Hảo 30/03/1988 MM
25 Hà Thọ Thuận 19/07/1987 MM

DANH SÁCH NGƯỜI LAO ĐỘNG NỘP GIẤY XÁC NHẬN KÝ QUỸ
NGÀY 17/02/2017
STT Họ tên Ngày sinh Đơn vị
1 Trần Văn Tùng 20/02/1990 CBT
2 Nguyễn Huy Trưởng 28/09/1984 CBT
3 Tạ Văn Thuật 07/09/1987 CBT
4 Vương Sỹ Quân 19/04/1988 LĐMM
5 Đặng Văn Nam 01/10/1989 LĐMM
6 Nguyễn Qúy Bảo 21/04/1990 LĐMM
7 Võ Văn Giang 02/09/1988 LĐMM
8 Hoàng Văn Việt 04/07/1984 LĐMM
9 Trương Văn Hiếu 17/07/1992 LĐMM
10 Phan Thanh Hà 06/10/1989 LĐMM
11 Nguyễn Duy Biện 01/10/1989 LĐMM
12 Đặng Văn Chiệu 26/02/1975 LĐMM
13 Nguyễn Phước Hải 05/07/1983 LĐMM
14 Nguyễn Ngọc Kiên 07/08/1983 LĐMM
15 Dương Đình Duyên 12/04/1990 LĐMM
16 Hoàng Ngọc Tài 20/02/1987 LĐMM
17 Trần Văn Sáng 01/03/1980 LĐMM
18 Phạm Đình Đến 18/04/1981 LĐMM
19 Mai Văn Toàn 21/11/1981 LĐMM
20 Nguyễn Huy Thống 24/03/1984 LĐMM
21 Ngô Viết Tùng 04/06/1988 LĐMM


DANH SÁCH NGƯỜI LAO ĐỘNG NỘP GIẤY XÁC NHẬN KÝ QUỸ
NGÀY 16/02/2017
STT Họ tên Ngày sinh Đơn vị
1 Phạm Xuân Chương 10/09/1990 CBT
2 Đặng Quang Thọ 08/08/1990 CBT
3 Vương Đình Duy 10/10/1988 MM
4 Đậu Văn Cường 10/07/1985 MM
5 Bùi Văn Hiệp 13/05/1983 MM
6 Nguyễn Trọng Tạo 12/12/1985 MM
7 Trần Văn Quyết 19/05/1988 MM
8 Lê Ngọc Mậu 27/06/1988 MM

DANH SÁCH NGƯỜI LAO ĐỘNG NỘP GIẤY XÁC NHẬN KÝ QUỸ
NGÀY 15/02/2017
STT Họ tên Ngày sinh Đơn vị
1 Mầu Văn Dũng 08/08/1985 CBT
2 Nguyễn Duy Quyết 13/03/1992 MM
3 Phạm Thị Hạnh 14/04/1973 MM
4 Võ Thanh Phong 07/10/1984 MM
5 Nguyễn Văn Hân 19/05/1993 MM
6 Phan Thanh Quyết 12/02/1986 MM
7 Nguyễn Thị Trang 05/11/1990 MM
8 Nguyễn Thị Hoa 27/10/1989 MM
9 Lê Văn Bình 01/02/1990 MM
10 Đào Văn Tư 18/12/1990 MM
11 Cao Xuân Trường 02/09/1992 MM
12 Vũ Duy Khang 13/05/1973 MM
13 Vũ Huy Trường 25/09/1986 MM
14 Lê Văn Thắng 05/06/1992 MM
15 Đào Văn Kiên 24/12/1986 MM
16 Nguyễn Văn Tiến 11/09/1985 MM
17 Nguyễn Văn Qúy 14/08/1987 MM
18 Nguyễn Văn Hùng 16/08/1990 MM
19 Vũ Bá Toản 10/10/1975 MM
20 Tô Văn Đôi 08/03/1983 MM

DANH SÁCH NGƯỜI LAO ĐỘNG NỘP GIẤY XÁC NHẬN KÝ QUỸ
NGÀY 14/02/2017
STT Họ tên Ngày sinh Đơn vị
1 Lê Thị Thuý 10/09/1988 CBT
2 Đặng Tuấn Vũ 08/01/1990 CBT
3 Nguyễn Phước Huy 15/04/1984 Quảng Trị
4 Nguyễn Thanh Cường 05/12/1991 MM
5 Hà Thị Giang 21/04/1991 MM
6 Lê Duy Thông 06/07/1990 MM
7 Đỗ Ngọc Huế 25/04/1985 MM
8 Ngô Quang Tứ 02/04/1985 MM
9 Nguyễn Hữu Bảo 01/03/1981 MM
10 Vũ Đức Dũng 01/09/1984 MM
11 Nguyễn Công Phi 16/04/1984 MM
12 Vũ Đình Đông 25/11/1990 MM
13 Nguyễn Danh Nam 19/02/1991 MM
14 Tô Văn Thăng 23/09/1992 MM
15 Nguyễn Văn Hòa 08/04/1983 MM
16 Lê Văn Năm 06/11/1990 MM
17 Phan Thế Nam 20/05/1983 MM
18 Vũ Hoan 25/07/1990 MM
19 Nguyễn Văn Chung 21/01/1987 MM
20 Nguyễn Hữu Sơn 08/07/1991 MM

DANH SÁCH NGƯỜI LAO ĐỘNG NỘP GIẤY XÁC NHẬN KÝ QUỸ NGÀY 13/02/2017
STT Họ tên Ngày sinh Đối tượng
1 Hoàng Trung Thành 19/05/1988 CBT
2 Phạm Sỹ Khánh 07/12/1989 CBT
3 Trương Văn Tú 20/09/1983 CBT
4 Nguyễn Thị Thơi 13/03/1990 CBT
5 Chu Minh Bính 22/03/1990 CBT
6 Trang Phước Lĩnh 22/06/1987 CBT
7 Trương Công Hùng 23/05/1989 CBT
8 Ngô Xuân Bách 01/01/1991 CBT
9 Nguyễn Thạc Thăng 11/10/1992 CBT
10 Lê Ngọc Tú 31/07/1986 CBT
11 Nguyễn Thị Thanh Thư 19/09/1989 CBT
12 Nguyễn Thanh Sang 28/08/1990 MM
13 Nguyễn Hoàng Lợi 17/07/1987 MM
14 Nguyễn Đình Tuấn 22/07/1979 MM
15 Dương Văn Quang 11/04/1992 MM
16 Lê Văn Tiến 14/08/1987 MM
17 Nguyễn Văn Ba 23/11/1991 MM
18 Nguyễn Quốc Long 12/04/1989 MM
19 Đỗ Văn Thuận 20/08/1992 MM
20 Đào Minh Đức 14/03/1985 MM
21 Nguyễn Ngọc Hưng 20/10/1986 MM
22 Nguyễn Thành Sang 06/11/1985 MM
23 Trần Duy Hùng 06/04/1982 MM
24 Nguyễn Văn Thắng 23/02/1983 MM
25 Nguyễn Văn Tâm 25/05/1991 MM
26 Dương Văn Tường 18/08/1990 MM
27 Lê Ngọc Phú 16/11/1988 MM
28 Lương Như Thao 05/06/1990 MM
29 Nguyễn Văn Sơn 08/03/1986 MM
30 Lê Quang Lợi 04/05/1982 MM

DANH SÁCH NGƯỜI LAO ĐỘNG NỘP GIẤY XÁC NHẬN KÝ QUỸ NGÀY 10/02/2017
1 Cao Thanh Duyên 03/03/1984 CBT
2 Ngô Thị Thìn 18/08/1988 CBT
3 Lê Thị Giang 19/08/1988 CBT
4 Doãn Thị Hiền 17/01/1986 CBT
5 Nguyễn Văn Thượng 03/03/1984 CBT
6 Trần Ngọc Sơn 06/07/1982 CBT
7 Phùng Tiến Đức 16/03/1992 PBT Hà Nội
8 Nguyễn Thanh Hải 19/05/1986 PBT Đắk Lắk
9 Nguyễn Văn Hùng 30/11/1986 LĐMM
10 Phạm Hùng 21/11/1990 LĐMM
11 Bùi Thanh Tuấn 30/05/1986 LĐMM
12 Lê Đình Tâm 05/08/1987 LĐMM
13 Phan Tiến Lực 01/06/1978 LĐMM
14 Nguyễn Sỹ Hoàng 10/02/1992 LĐMM
15 Nguyễn Văn Tài 03/07/1986 LĐMM
16 Vũ Văn Tuyên 16/10/1990 LĐMM
17 Đào Duy Chuyển 20/11/1986 LĐMM
18 Nguyễn Văn Khương 17/07/1984 LĐMM
19 Trịnh Văn Phúc 23/07/1985 LĐMM
20 Trần Bảo Trung 14/11/1988 LĐMM
21 Nguyễn Đăng Tuân 16/09/1981 LĐMM
22 Hoàng Nho Liêm 25/12/1990 LĐMM
23 Phạm Hữu Dũng 14/08/1989 LĐMM
24 Nguyễn Văn Điệp 09/01/1987 LĐMM
25 Phan Tuấn Trung 21/04/1989 LĐMM
26 Nguyễn Tiến Chung 04/09/1986 LĐMM
27 Nguyễn Văn Lam 22/12/1972 LĐMM
28 Nguyễn Văn Hai 20/05/1988 LĐMM
29 Bùi Văn Toản 08/01/1987 LĐMM
30 Trần Ngọc Thạch 03/08/1984 LĐMM

DANH SÁCH NGƯỜI LAO ĐỘNG NỘP GIẤY XÁC NHẬN KÝ QUỸ NGÀY 09/02/2017
STT Họ tên Ngày sinh Đối tượng
1 Đậu Văn Lương 02/02/1988 CBT
2 Lê Thị Oanh 16/08/1989 CBT
3 Lưu Văn Vụ 05/08/1985 MM
4 Nguyễn Tấn 28/05/1985 MM
5 Nguyễn Văn Cảnh 06/09/1988 MM
6 Nguyễn Văn Quang 04/09/1989 MM
7 Nguyễn Xuân Tình 07/10/1988 MM
8 Nguyễn Văn Phát 02/09/1988 MM
9 Phạm Đức Trung 27/12/1988 MM
10 Trần Hữu Kỷ 15/10/1984 MM
11 Nguyễn Văn Thường 08/06/1983 MM


DANH SÁCH NGƯỜI LAO ĐỘNG NỘP GIẤY XÁC NHẬN KÝ QUỸ NGÀY 08/02/2017
STT Họ tên Ngày sinh Đơn vị
1 Trần Đức Hoàn 10/11/1988 CBT
2 Đào Thị Hòa 30/10/1981 CBT
3 Cao Xuân Thanh 15/05/1983 CBT
4 Đặng Thị Trang 28/05/1988 CBT
5 Nguyễn Trọng Khuy 27/08/1991 CBT
6 Lê Trần Nam 14/10/1992 Hà Nội
7 Lê Ngọc Ý 19/05/1987 MM
8 Nguyễn Thế Anh 20/01/1989 MM
9 Ngô Tuấn Anh 12/03/1981 MM
10 Trần Thái Hồng 18/01/1981 MM
11 Trần Văn Ninh 02/02/1985 MM
12 Trịnh Duy Sĩ 12/05/1989 MM
13 Vũ Bá Duy 01/04/1992 MM
14 Nguyễn Thị Mai 12/10/1982 MM
15 Đỗ Danh Lý 09/10/1978 MM
16 Lương Đình Dương 10/02/1984 MM
17 Nguyễn Đức Anh 04/06/1990 MM
18 Nguyễn Văn Danh 07/04/1985 MM
19 Nguyễn Trường Sinh 20/10/1987 MM
20 Đoàn Đình Bắc 13/11/1987 MM
21 Đồng Đức Mậu 18/02/1988 MM
22 Nguyễn Trọng Triệu 28/01/1991 MM
23 Nhâm Văn Tròn 12/05/1984 MM
24 Nguyễn Bá Thành 28/04/1979 MM
25 Trịnh Xuân Thắng 09/06/1989 MM
26 Lê Văn Thành 09/04/1992 MM
27 Đỗ Văn Chiến 23/01/1986 MM
28 Nguyễn Văn Tường 30/06/1983 MM
29 Trần Công Hoàn 22/08/1986 MM
30 Bùi Văn Bình 01/11/1982 MM
31 Nguyễn Đức Khang 24/07/1988 MM
32 Tống Văn Dần 27/10/1986 MM
33 Võ Văn Huệ 01/04/1990 MM
34 Mai Bá Vạn 15/05/1988 MM
35 Mai Đức Chiến 24/04/1983 MM
36 Cao Xuân Thanh 15/05/1983 MM
37 Nguyễn Văn Thoại 02/10/1990 MM
38 Lê Lâm Phi Phong 10/08/1985 MM
39 Nguyễn Anh Tuấn 13/11/1992 MM
40 Lê Minh Khánh 19/11/1985 MM
41 Ngô Thị Thìn 18/08/1988 MM
42 Phạm Sỹ Khánh 07/12/1989 MM
43 Nguyễn Văn Quảng 09/04/1982 MM
44 Hoàng Trung Thành 19/05/1988 MM


DANH SÁCH NGƯỜI LAO ĐỘNG NỘP GIẤY XÁC NHẬN KÝ QUỸ NGÀY 06/02/2017
STT Họ tên Ngày sinh Đối tượng
1 Phạm Văn Tiệm 15/12/1987 MM
2 Trương Xuân Tạo 05/09/1988 MM
3 Nguyễn Công Triệu 02/05/1982 MM
4 Nguyễn Văn Trọng 15/03/1991 MM
5 Nguyễn Thanh Lộc 20/03/1987 MM
6 Lê Công Phương 28/04/1988 MM
7 Nguyễn Văn Máy 29/08/1984 MM
8 Nguyễn Thăng Đại 25/05/1982 MM
9 Hồ Quang Bình 10/02/1977 MM
10 Bùi Văn Nguyệt 20/08/1984 MM
11 Nguyễn Ngọc Phương 10/09/1981 MM
12 Đỗ Văn Thao 12/04/1987 MM
13 Nguyễn Văn Hùng 16/08/1990 MM
14 Nguyễn Tiến Nam 05/01/1987 MM
15 Hoàng Công Đoàn 12/10/1985 MM
16 Bùi Xuân Trường 02/09/1981 MM
17 Nguyễn Văn Nam 09/09/1984 MM
18 Nguyễn Văn Thực 12/02/1987 MM
19 Đặng Thái Sơn 26/07/1987 MM
20 Thân Văn Trung 03/06/1990 MM
21 Phan Văn Thắng 13/07/1988 MM
22 Nguyễn Cao Cường 20/07/1988 MM
23 Vũ Thanh Tuyền 09/10/1985 MM
24 Nguyễn Văn Phong 04/11/1991 MM
25 Lê Doãn Trung 01/03/1977 MM
26 Nguyễn Đình Cường 06/11/1990 MM
27 Nguyễn Đức Kiêm 15/12/1991 MM
28 Đặng Hữu Thái 01/10/1991 MM
29 Lê Doãn Trinh 06/11/1978 MM
30 Nguyễn Nhật Trường 18/02/1984 MM
31 Bùi Đình Xoái 10/10/1987 MM
32 Trần Đức Huyền 17/03/1980 MM

DANH SÁCH NGƯỜI LAO ĐỘNG NỘP GIẤY XÁC NHẬN KÝ QUỸ NGÀY 03/02/2017

STT Họ tên Ngày sinh Đơn vị
1 Lưu Thị Luyến 11/05/1990 CBT
2 Nguyễn Thị Thắm 14/12/1989 CBT
3 Nguyễn Sỹ Hảo 28/07/1978 CBT
4 Nguyễn Văn Long 05/10/1988 CBT
5 Nguyễn Văn Minh 06/05/1982 CBT
6 Bùi Thị Thuyết 27/05/1989 CBT
7 Nguyễn Thị Thu Thuỷ 28/02/1992 Phú Thọ
8 Phạm Thanh Hà 02/08/1992 MM
9 Bùi Tiến Dũng 03/08/1988 MM
10 Trần Anh Hùng 05/02/1986 MM
11 Mai Văn Tuấn 01/05/1990 MM
12 Nguyễn Sỹ Hảo 28/07/1978 MM
13 Trần Duy Thạch 16/04/1991 MM
14 Nguyễn Duy Chiến 23/10/1991 MM

Tin khác
Thông báo kế hoạch xuất cảnh ngày 06/2/2017 của người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc theo chương trình EPS.   (25/01/2017)
Thông báo Danh sách lao động CBT được DN Hàn Quốc sử dụng lao động lựa chọn và tham gia tập trung để hướng dẫn các thủ tục cần thiết ngày 06/2/2017   (25/01/2017)
Thông báo Danh sách lao động CBT được DN Hàn Quốc sử dụng lao động lựa chọn và tham gia tập trung để hướng dẫn các thủ tục cần thiết ngày 19/1/2017   (17/01/2017)
Thông báo kế hoạch xuất cảnh ngày 16/01/2017 của người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc theo chương trình EPS.   (13/01/2017)
Thông báo kết quả kiểm tra tay nghề và đánh giá năng lực ngành ngư nghiệp tổ chức từ ngày 22 - 26/12/2016   (09/01/2017)
Thông báo Danh sách lao động CBT được DN Hàn Quốc sử dụng lao động lựa chọn và tham gia tập trung để hướng dẫn các thủ tục cần thiết ngày 12/1/2017   (06/01/2017)
Thông báo kế hoạch xuất cảnh ngày 09/01/2017 của người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc theo chương trình EPS.   (05/01/2017)
Danh sách người lao động nộp giấy xác nhận ký quỹ tháng 01/2017   (04/01/2017)
Thông báo danh sách lao động CBT được DN Hàn Quốc sử dụng lao động lựa chọn và tham gia tập trung để hướng dẫn các thủ tục cần thiết ngày 4/01/2017   (30/12/2016)
Thông báo kế hoạch xuất cảnh ngày 26/12/2016 của người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc theo chương trình EPS.   (22/12/2016)
TRUNG TÂM LAO ĐỘNG NGOÀI NƯỚC
Số 1 - Trịnh Hoài Đức - Đống Đa - Hà Nội
Điện thoại: 04. 37346096 / Fax: 04.37346097 / Email: colab@colab.gov.vn

Bản quyền thuộc về Trung tâm Lao động ngoài nước