Danh sách kết quả kiểm tra hồ sơ thanh lý ký quỹ ngày 27/8/2019

STT

Họ và tên

Ngày tháng năm sinh

Kết quả kiểm tra hồ sơ

1

Dương Đình Thụ

09/10/1986

Thiếu photo công chứng sao y bản chính cả quyển Hộ chiếu

2

Nguyễn Văn Thắng

22/12/1987

Yêu cầu bản tường trình nộp đơn muộn

3

Hoàng Văn Sơn

14/02/1987

Hồ sơ đủ

4

Phạm Hồng Thanh

05/04/1984

Hồ sơ đủ

5

Hoàng Thị Giang

10/09/1989

Hồ sơ đủ

6

Phạm Bá Phúc

05/09/1979

Hồ sơ đủ

7

Võ Thành Ngôn

17/08/1979

Thiếu photo công chứng sao y bản chính cả quyển Hộ chiếu

8

Vũ Văn Tập

06/06/1984

Thiếu Giấy xác nhận kế hoạch về nước (nếu có)

9

Vũ Văn Thùy

22/12/1984

Hồ sơ đủ

10

Vũ Mạnh Cường

30/10/1982

Hồ sơ đủ

11

Trần Văn Minh

03/06/1988

Hồ sơ đủ

12

Nguyễn Cao Cường

17/06/1989

Thiếu Giấy xác nhận kế hoạch về nước (nếu có)

13

Lê Đức Mạnh

08/05/1985

Thiếu Hợp đồng đưa người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc

14

Hà Văn Tùng

12/05/1987

Thiếu Hợp đồng đưa người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc; Thiếu Giấy xác nhận kế hoạch ngày về nước (nếu có)

15

Lê Hoàng Anh

12/09/1982

Thiếu photo công chứng sao y bản chính cả quyển Hộ chiếu

16

Trần Văn Trí

10/12/1982

Hồ sơ đủ

17

Trịnh Văn Biên

05/07/1987

Hồ sơ đủ

18

Nguyễn Công Trĩ

29/09/1987

Hồ sơ đủ

19

Lê Xuân Tiến

17/08/1989

Hồ sơ đủ

20

Ngô Đức Lợi

05/04/1976

Hồ sơ đủ

21

Vũ Đình Trọng

02/08/1988

Hồ sơ đủ

22

Hoa Văn Hiệp

15/02/1988

Hồ sơ đủ

23

Nguyễn Văn Linh

21/12/1991

Hồ sơ đủ

24

Phạm Văn Hùng

09/11/1988

Thiếu photo công chứng sao y bản chính cả quyển Hộ chiếu

25

Tăng Xuân Nghiệp

13/08/1990

Thiếu Hợp đồng đưa người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc; Thiếu Giấy xác nhận kế hoạch về nước (nếu có)

26

Nguyễn Hữu Khang

31/07/1983

Hồ sơ đủ

27

Lê Hải Lưu

28/10/1978

Hồ sơ đủ

28

Nguyễn Văn Thịnh

10/05/1990

Hồ sơ đủ

29

Phạm Quang Mười

09/12/1990

Hồ sơ đủ

30

Trần Văn Hào

23/09/1993

Hồ sơ đủ

31

Đỗ Hải Anh

29/05/1992

Thiếu photo công chứng sao y bản chính cả quyển Hộ chiếu

32

Phạm Văn Hiền

28/12/1977

Hồ sơ đủ

33

Nguyễn Thị Xen

08/01/1980

Thiếu Giấy xác nhận kế hoạch về nước (nếu có)

34

Phạm Trí Thiều

08/01/1988

Hồ sơ đủ

35

Trần Văn Phú

06/07/1988

Hồ sơ đủ

36

Nguyễn Văn Đô

04/03/1987

Hồ sơ đủ

37

Nguyễn Như Khôi

04/05/1989

Hồ sơ đủ

38

Nguyễn Thị Quyên

24/06/1981

Hồ sơ đủ

39

Nguyễn Khắc Tuấn

31/03/1989

Thiếu Hợp đồng đưa người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc

40

Chu Văn Vũ

10/10/1991

Hồ sơ đủ

41

Phạm Duy Thành

01/06/1987

Thiếu Hộ chiếu gốc; Thiếu photo công chứng sao y bản chính cả quyển Hộ chiếu;

42

Cấn Văn Hà

11/10/1988

Hồ sơ đủ

43

Lê Công Đức

05/09/1992

Hồ sơ đủ

44

Hoàng Quốc Hoan

01/12/1986

Hồ sơ đủ

45

Trần Văn Lý

06/11/1989

Thiếu Hợp đồng đưa người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc

46

Nguyễn Công Ân

12/10/1991

Hồ sơ đủ

47

Hán Văn Dũng

03/09/1989

Hồ sơ đủ

48

Võ Thanh Quai

23/03/1987

Hồ sơ đủ

49

Dương Văn Mùi

11/09/1991

Hồ sơ đủ

50

Nguyễn Văn Quảng

19/08/1990

Hồ sơ đủ

51

Nguyễn Thị Tuyết

10/12/1990

Hồ sơ đủ

52

Lý Trọng Hòa

14/06/1987

Thiếu photo công chứng sao y bản chính cả quyển Hộ chiếu; Thiếu Giấy xác nhận kế hoạch về nước (nếu có)

53

Đặng Văn Biên

27/04/1990

Hồ sơ đủ

54

Phạm Đình Thái

23/09/1990

Hồ sơ đủ

55

Trương Quang Tiến

28/08/1992

Thiếu Hộ chiếu gốc; Thiếu photo công chứng sao y bản chính cả quyển Hộ chiếu; Thiếu Hợp đồng đưa người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc

56

Hoàng Văn Hiệp

18/08/1991

Hồ sơ đủ

57

Trương Đại Tình

17/08/1988

Hồ sơ đủ

58

Nguyễn Thanh Hải

03/10/1986

Hồ sơ đủ

59

Đỗ Xuân Thưởng

20/10/1992

Hồ sơ đủ

60

Nguyễn Hữu Văn

10/07/1991

Thiếu photo công chứng sao y bản chính cả quyển Hộ chiếu

61

Trần Ngọc Cương

03/02/1991

Hồ sơ đủ

62

Tạ Đình Dũng

28/06/1985

Hồ sơ đủ

63

Y Thi Ông

21/08/1989

Hồ sơ đủ

64

Trần Mạnh Hùng

09/04/1984

Hồ sơ đủ

65

Nguyễn Văn Vịnh

29/10/1984

Thiếu Giấy xác nhận kế hoạch về nước (nếu có)

66

Nguyễn Trường Yên

16/03/1985

Hồ sơ đủ

67

Nguyễn Tiến Chung

08/07/1988

Hồ sơ đủ

68

Trần Văn Hoàn

25/01/1992

Hồ sơ đủ

69

Vũ Thị Hạnh

09/10/1991

Hồ sơ đủ

70

Nguyễn Duy Nhân

13/06/1986

Thiếu Hợp đồng đưa người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc

71

Nguyễn Văn Thức

26/09/1985

Hồ sơ đủ

72

Lê Văn Sơn

01/12/1990

Hồ sơ đủ

73

Nguyễn Văn Thành

08/11/1987

Hồ sơ đủ

74

Trần Văn Định

10/07/1993

Hồ sơ đủ

75

Nguyễn Văn Cường

09/06/1988

Hồ sơ đủ

76

Huỳnh Văn Khính

27/05/1982

Hồ sơ đủ

77

Đặng Thị Phi Giao

16/07/1989

Hồ sơ đủ

78

Lê Thị Mộng Thường

24/05/1988

Hồ sơ đủ

79

Triệu Văn Huy

10/04/1988

Hồ sơ đủ

80

Nguyễn Văn Dân

28/06/1988

Hồ sơ đủ

81

Lê Văn Hiệu

17/10/1988

Hồ sơ đủ

82

Nguyễn Thị Thùy Dương

14/02/1991

Hồ sơ đủ

83

Nguyễn Hữu Trí

08/05/1988

Hồ sơ đủ


* Lưu ý: + Đối với những người lao động còn thiếu hồ sơ giấy tờ, đề nghị gửi bổ sung các giấy tờ còn thiếu về Trung tâm Lao động ngoài nước qua đường Bưu điện trước ngày 10/9/2019; ngoài phong bì thư ghi rõ " Họ tên, bổ sung hồ sơ rút tiền ký quỹ". Sau khi kiểm tra, thanh lý hợp đồng, Trung tâm Lao động ngoài nước sẽ thông báo bằng tin nhắn cho người lao động biết để liên hệ với Ngân hàng Chính sách xã hội thanh lý hợp đồng ký quỹ và nhận lại tiền ký quỹ.


   + Đối với những người lao động đã làm thất lạc bản Hợp đồng đưa người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc thì viết bản tường trình thất lạc Hợp đồng gửi lên Trung tâm Lao động ngoài nước.

Đối với những người lao động thiếu photo công chứng sao y bản chính cả quyển hộ chiếu nhưng đã nộp hộ chiếu gốc vào bộ hồ sơ, đề nghị anh/chị chờ Trung tâm gửi hộ chiếu gốc qua đường bưu điện về địa chỉ gia đình, sau khi nhận được hộ chiếu gốc, anh/chị photo công chứng sao y bản chính cả quyển hộ chiếu và gửi quyển hộ chiếu photo công chứng lên Trung tâm Lao động ngoài nước .

Tin khác
Thông báo danh sách người lao động được doanh nghiệp Hàn Quốc lựa chọn và kế hoạch Bồi dưỡng KTCT và bổ túc tiếng Hàn khóa 19-ĐN   (21/08/2019)
Thông báo kế hoạch xuất cảnh ngày 28/8/2019 của người lao động mẫu mực đi làm việc tại Hàn Quốc theo chương trình EPS   (21/08/2019)
Thông báo kế hoạch xuất cảnh ngày 26/8/2019 của người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc theo chương trình EPS   (21/08/2019)
Thông báo danh sách người lao động thi tiếng Hàn đặc biệt trên máy tính được doanh nghiệp Hàn Quốc lựa chọn   (20/08/2019)
Danh sách kết quả kiểm tra hồ sơ thanh lý ký quỹ   (20/08/2019)
Kế hoạch xuất cảnh ngày 21/8/2019 của người lao động mẫu mực đi làm việc tại Hàn Quốc theo chương trình EPS.   (13/08/2019)
Kế hoạch xuất cảnh ngày 19/8/2019 của người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc theo chương trình EPS.   (13/08/2019)
KẾ HOẠCH TỔ CHỨC THI, DANH SÁCH DỰ THI VÀ CA THI TIẾNG HÀN ĐẶC BIỆT TRÊN MÁY TÍNH KỲ 2 NĂM 2019   (12/08/2019)
Danh sách người lao động được doanh nghiệp Hàn Quốc lựa chọn và kế hoạch Bồi dưỡng KTCT và bổ túc tiếng Hàn khóa 18-ĐNA   (12/08/2019)
Danh sách người lao động thi tiếng Hàn đặc biệt trên máy tính được doanh nghiệp Hàn Quốc lựa chọn   (12/08/2019)
TRUNG TÂM LAO ĐỘNG NGOÀI NƯỚC
Số 1 - Trịnh Hoài Đức - Đống Đa - Hà Nội
Điện thoại:024 7303 0199 / Fax: 024.37346097 / Email: colab@colab.gov.vn

Bản quyền thuộc về Trung tâm Lao động ngoài nước