Danh sách người lao động đề nghị tất toán tài khoản ký quỹ

TRUNG TÂM LAO ĐỘNG NGOÀI NƯỚC


DANH SÁCH NGƯỜI LAO ĐỘNG ĐỀ NGHỊ TẤT TOÁN TÀI KHOẢN KÝ QUỸ

(Kèm theo công văn số 240 /TTLĐNN,TCKT ngày 27 / 03 / 2024 )STT

Họ và tên

Ngày tháng
năm sinh

Hộ khẩu thường trú

Chi nhánh/PGD NHCSXH
nơi người lao động ký quỹ

Số tiền ký quỹ
(đồng)

1

Chu Văn Minh

05/09/1989

Hoằng Trạch, Hoằng Hóa, Thanh Hóa

PGD NHCSXH huyện Hoằng Hóa, Thanh Hóa

100.000.000

2

Nguyễn Đình Minh

05/08/1984

Đông Sơn, TP Thanh Hóa, Thanh Hóa

Chi nhánh NHCSXH tỉnh Thanh Hóa

100.000.000

3

Vũ Đình Hải

01/01/2000

Thiệu Long, Thiệu Hóa, Thanh Hóa

PGD NHCSXH huyện Thiệu Hóa, Thanh Hóa

100.000.000

4

Trịnh Văn Luật

04/03/1991

Thiệu Long, Thiệu Hóa, Thanh Hóa

PGD NHCSXH huyện Thiệu Hóa, Thanh Hóa

100.000.000

5

Trịnh Văn Phương

03/06/1990

Hoằng Trạch, Hoằng Hóa, Thanh Hóa

PGD NHCSXH quận Đống Đa, Hà Nội

100.000.000

6

Nguyễn Thành Nam

29/01/1982

Yên Kỳ, Hạ Hòa, Phú Thọ

PGD NHCSXH huyện Hạ Hòa, Phú Thọ

100.000.000

7

Đàm Thị Bích Ngọc

27/10/2003

Thị Hoa, Hạ Lang, Cao Bằng

PGD NHCSXH huyện Hạ Lang, Cao Bằng

100.000.000

8

Nguyễn Tiến Phong

06/10/1986

Minh Khai, Hoài Đức, Hà Nội

PGD NHCSXH huyện Hoài Đức, Hà Nội

100.000.000

9

Vương Sỹ Mạnh

11/12/1996

Tân Hòa, Quốc Oai, Hà Nội

PGD NHCSXH huyện Quốc Oai, Hà Nội

100.000.000

Người lập biểu

Phòng Tài chính - Kế Toán

Giám đốc

Nguyễn Thị Lan Phương

Nguyễn Thị Hồng Hạnh

Đặng Huy Hồng

Tin khác