Danh sách lao động đã tất toán tài khoản ký quỹ

TRUNG TÂM LAO ĐỘNG NGOÀI NƯỚC
DANH SÁCH NGƯỜI LAO ĐỘNG ĐỀ NGHỊ TẤT TOÁN TÀI KHOẢN KÝ QUỸ

(Kèm theo công văn số 339 /TTLĐNN,TCKT ngày 16/05/ 2023 )

STT

Họ và tên

Ngày tháng
năm sinh

Hộ khẩu thường trú

Chi nhánh/PGD NHCSXH
nơi người lao động ký quỹ

Số tiền ký quỹ
(đồng)

Ghi chú

1

Đặng Văn Hạ

30/09/1984

Sơn Bao, Sơn Hà, Quảng Ngãi

PGD NHCSXH quận Đống Đa, Hà Nội

100.000.000

Đã tất toán ở CV số 172/TTLDNN-TCKT ngày 20/03/2023, đính chính lại thông tin NHCSXH nơi NLĐ ký quỹ

2

Lê Cao Dương

14/08/1997

Trung Sơn,TP Sầm Sơn, Thanh Hóa

PGD NHCSXH TP Sầm Sơn, Thanh Hoá

100.000.000

Đã tất toán ở CV số 172/TTLDNN-TCKT ngày 20/03/2023, đính chính lại thông tin NHCSXH nơi NLĐ ký quỹ

3

Trần Văn Tuyên

25/10/1983

Thái Phương, Hưng Hà, Thái Bình

PGD NHCSXH quận Đống Đa, Hà Nội

100.000.000

Đã tất toán ở CV số 272/TTLDNN-TCKT ngày 18/04/2023, đính chính lại thông tin NHCSXH nơi NLĐ ký quỹ

4

Đào Đức Đạt

28/12/1984

Nam Thanh, Nam Trực, Nam Định

PGD NHCSXH quận Đống Đa, Hà Nội

100.000.000

Đã tất toán ở CV số 272/TTLDNN-TCKT ngày 18/04/2023, đính chính lại thông tin NHCSXH nơi NLĐ ký quỹ

Tin khác