Danh sách người lao động khai báo thay đổi tư cách lưu trú tại Hàn Quốc từ 13/11/2023~17/11/2023

VĂN PHÒNG EPS TẠI HÀN QUỐC

DANH SÁCH NGƯỜI LAO ĐỘNG KHAI BÁO THAY ĐỔI TƯ CÁCH LƯU TRÚ TẠI HÀN QUỐC
TỪ 13/11/2023~17/11/2023

Số TT

Họ và tên

Ngày sinh

Visa lưu trú mới

Ngày có hiệu lực cư trú theo visa mới

Mã số VN

Ghi chú

572

ĐỖ VĂN DỰ

22/03/1990

E7

21/04/2023

VN02017002926

Hồ sơ đủ

573

NGUYỄN ĐÌNH DUY

28/06/1987

F6

10/10/2023

VN02018000531

Hồ sơ đủ

574

PHẠM VĂN HÀO

15/02/1985

E7

16/10/2023

VN02018001820

Hồ sơ đủ

575

LÊ HỒNG LIỄU

20/11/1991

E7

24/10/2023

VN02016006520

Hồ sơ đủ

576

NGUYỄN VĂN CHIẾN

28/01/1988

E7

25/10/2023

VN02019003537

Hồ sơ đủ

577

NGUYỄN MINH CÔNG

22/08/1994

E7

17/10/2023

VN02016006712

Bổ sung Giấy xác nhận đăng ký chuyển đổi tư cách lưu trú của E9
(
체류허가 신청확인서)
Hoặc Giấy trích lục hồ sơ cá nhân (
개인정보열람- 체류자격 세부 코드)

578

NGUYỄN NGỌC LINH

17/03/1986

E7

24/10/2023

VN02015006568

Hồ sơ đủ

579

NGUYỄN SỸ HÀO

20/08/1990

E7

27/09/2023

VN32019000003

Hồ sơ đủ

580

TRẦN DOÃN BÌNH

24/02/1991

E7

25/10/2023

VN32020000536

Hồ sơ đủ

581

TRẦN TRUNG DŨNG

30/04/1992

E7

27/09/2023

VN02017003387

Hồ sơ đủ

582

LÊ VĂN TRUNG

08/03/1989

E7

16/10/2023

VN02018005591

Bổ sung Giấy xác nhận đăng ký chuyển đổi tư cách lưu trú của E9
(
체류허가 신청확인서)
Hoặc Giấy trích lục hồ sơ cá nhân (
개인정보열람- 체류자격 세부 코드)

583

MA THỊ HƯỜNG NHÂM

12/14/1992

E7

20/10/2023

VN02018002339

Hồ sơ đủ

584

VŨ VĂN THANH

23/06/1997

E7

20/10/2023

VN02016006204

Bổ sung Giấy xác nhận đăng ký chuyển đổi tư cách lưu trú của E9
(
체류허가 신청확인서)
Hoặc Giấy trích lục hồ sơ cá nhân (
개인정보열람- 체류자격 세부 코드)

585

NGUYỄN ANH THÁI

21/03/1991

E7

05/09/2023

VN02017001439

Hồ sơ đủ

554

NGUYỄN THỊ HẢI LÝ

29/12/1997

E7

26/09/2023

VN02016006766

Đã bổ sung hồ sơ

568

NGUYỄN VĂN NAM

29/12/1991

E7

30/10/2023

VN02018001804

Đã bổ sung hồ sơ

563

NGUYỄN XUÂN LỘC

20/11/1985

E7

12/10/2023

VN02018002753

Đã bổ sung hồ sơ

561

TRẦN QUỐC VŨ

25/05/1988

E7

18/10/2023

VN32019000576

Đã bổ sung hồ sơ

560

LƯƠNG VĂN THÀNH

27/02/1998

E7

09/080/2023

VN02017005024

Đã bổ sung hồ sơ

Tin khác