Danh sách người lao động khai báo thay đổi tư cách lưu trú tại Hàn Quốc từ 06/11/2023~10/11/2023

VĂN PHÒNG EPS TẠI HÀN QUỐC

DANH SÁCH NGƯỜI LAO ĐỘNG KHAI BÁO THAY ĐỔI TƯ CÁCH LƯU TRÚ TẠI HÀN QUỐC
TỪ 06/11/2023~10/11/2023

Số TT

Họ và tên

Ngày sinh

Số hộ chiếu mới

Số hộ chiếu cũ

Visa lưu trú mới

Ngày có hiệu lực cư trú theo visa mới

Mã số VN

Ghi chú

558

LƯƠNG CHIẾN CÔNG

21/12/1995

C2179023

E7

25/08/2023

VN02017004917

Hồ sơ đủ

559

NGUYỄN QUỐC CƯỜNG

11/02/1993

C9622749

B6136628

F6

12/09/2023

VN02014003306

Hồ sơ đủ

560

LƯƠNG VĂN THÀNH

27/02/1998

C3899686

E7

09/080/2023

VN02017005024

Bổ sung Giấy xác nhận đăng ký chuyển đổi tư cách lưu trú của E9
(
체류허가 신청확인서)
Hoặc Giấy trích lục hồ sơ cá nhân (
개인정보열람- 체류자격 세부 코드)

561

TRẦN QUỐC VŨ

25/05/1988

N2455835

B5844326

E7

18/10/2023

VN32019000576

Bổ sung Giấy xác nhận đăng ký chuyển đổi tư cách lưu trú của E9
(
체류허가 신청확인서)
Hoặc Giấy trích lục hồ sơ cá nhân (
개인정보열람- 체류자격 세부 코드)

562

VÕ QUANG LỆ

30/12/1989

N2429260

B5330628

E7

10/10/2023

VN02014002359

Hồ sơ đủ

563

NGUYỄN XUÂN LỘC

20/11/1985

C8590289

B5768648

E7

12/10/2023

VN02018002753

Bổ sung Giấy xác nhận đăng ký chuyển đổi tư cách lưu trú của E9
(
체류허가 신청확인서)
Hoặc Giấy trích lục hồ sơ cá nhân (
개인정보열람- 체류자격 세부 코드)

564

NGUYỄN THỊ HẢI ANH

13/04/1998

C2323285

E7

06/10/2023

VN02016006218

Hồ sơ đủ

565

LÊ NĂNG QUÂN

02/04/1985

N2455919

B6099230

E7

16/08/2023

VN32019000795

Hồ sơ đủ

566

SỬ VĂN KIÊN

20/01/1982

C9481957

B6135385

E7

17/08/2023

VN02019003725

Hồ sơ đủ

567

LÊ VĂN HIỆP

11/01/1993

N2430696

B5992118

E7

06/10/2023

VN32019000809

Hồ sơ đủ

568

NGUYỄN VĂN NAM

29/12/1991

N2391538

B53716938

E7

30/10/2023

VN02018001804

Bổ sung Giấy xác nhận đăng ký chuyển đổi tư cách lưu trú của E9
(
체류허가 신청확인서)
Hoặc Giấy trích lục hồ sơ cá nhân (
개인정보열람- 체류자격 세부 코드)

569

NGUYỄN TIẾN ÁNH

09/08/1990

C7483385

B4508094

E7

19/10/2023

VN02019003362

Hồ sơ đủ

570

NGUYỄN ĐỨC KHẢ

21/02/1990

C9778902

B6108367

E7

11/10/2023

VN02014002295

Hồ sơ đủ

571

HOÀNG VĂN QUÂN

13/04/1995

C5584102

E7

16/08/2023

VN02018002571

Hồ sơ đủ

546

CỒ NHƯ HẢI HOÀN

02/02/1989

C4265354

E7

28/07/2023

VN02018004705

Đã bổ sung hồ sơ

Tin khác