Danh sách người lao động đề nghị tất toán tài khoản ký quỹ

TRUNG TÂM LAO ĐỘNG NGOÀI NƯỚC


DANH SÁCH NGƯỜI LAO ĐỘNG ĐỀ NGHỊ TẤT TOÁN TÀI KHOẢN KÝ QUỸ

(Kèm theo công văn số 248 /TTLĐNN,TCKT ngày 01 / 04 / 2024 )STT

Họ và tên

Ngày tháng
năm sinh

Hộ khẩu thường trú

Chi nhánh/PGD NHCSXH
nơi người lao động ký quỹ

Số tiền ký quỹ
(đồng)

1

Lục Văn Việt

22/03/1990

Hoá Quỳ, Như Xuân, Thanh Hoá

PGD NHCSXH huyện Như Xuân, Thanh Hoá

100.000.000

2

Nguyễn Bá Thanh

03/03/1986

Ninh Xá, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh

PGD NHCSXH quận Đống Đa, Hà Nội

100.000.000

3

Nguyễn Hữu Thành

17/08/1997

Đông Vệ, TP Thanh Hóa, Thanh Hóa

Chi nhánh NHCSXH tỉnh Thanh Hóa

100.000.000

4

Hồ Thanh Tùng

03/12/1989

Trà Sơn, Trà Bồng, Quảng Ngãi

PGD NHCSXH huyện Trà Bồng, Quảng Ngãi

100.000.000

5

Nguyễn Viết Thảo

29/04/1985

Gio Việt, Gio Linh, Quảng Trị

PGD NHCSXH huyện Gio Linh, Quảng Trị

100.000.000

6

Trần Văn Tâm

19/05/1994

Cư Êwi, Cư Kuin, Đắk Lắk

PGD NHCSXH huyện Cư Kuin, Đắk Lắk

100.000.000

7

Vũ Văn Công

25/12/1992

Quỳnh Liên, TX Hoàng Mai, Nghệ An

PGD NHCSXH TX Hoàng Mai, Nghệ An

100.000.000

Người lập biểu

Phòng Tài chính - Kế Toán

Giám đốc

Nguyễn Thị Lan Phương

Nguyễn Thị Hồng Hạnh

Đặng Huy Hồng

Tin khác